Τα κριτήρια σύγκλισης στην ΟΝΕ και η εικόνα της Ελλάδας: Οι δεκαετίες του 1980 και του 1990

Sklias, Pantelis ; Maris, Georgios (2014-09-24)

Book chapter

Τα Κριτήρια Σύγκλισης στην ΟΝΕ και η Εικόνα της Ελλάδας: Οι Δεκαετίες του 1980- 1990” (2014) στο Π. Σκλιάς, και Σ. Ρουκανάς, (επιμ), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα. (με τον Παντελή Σκλιά)

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/