Οι ειδικότερες ρυθμίσεις περί σχέσεων των εθνικών δημόσιων διοικήσεων και του υπερκείμενου δικαίου των οργάνων της Ε.Ε: σχέσεις εντεταλμένης εκτέλεσης ή δημοκρατικής συλλειτουργίας

Γεωργίου, Ιωάννης (2017)

Thesis

Σκοπός της παρούσης εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που οριοθετούνται στο πλαίσιο της μελέτης των ειδικότερων ρυθμίσεων περί των σχέσεων εθνικών δημοσίων διοικήσεων και δικαίου στο χώρο της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αποτελεσματική ως προς τα στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σχετικά σε τρία (3) κεφάλαια, με πρώτο εκείνο της Λειτουργίας των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τα Όργανα Διοίκησης και Δικαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται ο Ρόλος και η Λειτουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε. στην Ρύθμιση Σχέσεων Εθνικών Δημοσίων Διοικήσεων και στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο Ευρύτερος και Ειδικότερος Ρόλος της Ε.Ε. στην Διαμόρφωση και Ρύθμιση των Σχέσεων Εθνικών Δημοσίων Διοικήσεων και Δικαίου.