Εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του πολίτη και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008

Κωνσταντίνου, Γιάννης (2016)

Thesis

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην Κύπρο και στο Σύατημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2008, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμοσιμο προτύπου συστήματος διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στη Δημόσια Διοίκηση. Η εργασία περιλαμβάνει αρχικά δύο κύριες ενότητες, τη θεωρητική πλαισίωση του θέματος με την παρουσίαση της εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας του πρωτοτύπου του Συστήματος Διαχειρισης Ποιότητας.