Η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας τα όρια της - τρόποι καθορισμού - πρόοπτικες

Χαραλάμπους, Αλέκος (2017)

Developments in the Mediterranean regarding the economic activities of the country led to further investigations to safeguard their natural resources and for the demarcation of their maritime zones and thus after the recent discovery of oil reserves in the Basin of southeastern Mediterranean region, the debate on the determining the Exclusive Economic Zone of Greece returns lately more and more frequently in the limelight. The Exclusive Economic Zone (EEZ) as a concept was established at the Third UN Conference on the Law of the Sea and the rules that govern it were included in the new Convention on the Law of the Sea of 1982. The introduction of a milestone, as enunciated a new maritime zone of great economic importance, which gives coastal states the right of exclusive exploitation of marine and submarine resources in a maritime zone width up to two hundred (200) nautical miles from the coast. As Greece is adjacent sea with six (6) states and the delimitation of maritime zones should be done by agreement, will present an analysis of international jurisprudence delimitation of marine areas between neighboring States by international courts in order to reach a conclusion about the possible limits of Greek AOZ. Furthermore this work aims to document the evolution of international law delimiting maritime areas, while considering the prospect proclamation AOZ from Greece and the economic importance of this energy. Finally, there is an attempt to estimate the potential economic benefits that derive Greece where proclamation AOZ, based on existing studies on the existence of hydrocarbons and other energy sources in the southeast Mediterranean basin.

Thesis

Οι εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες των χωρών οδήγησαν σε περισσότερες έρευνες για την προστασία των φυσικών τους πόρων καθώς και για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους. Η πρόσφατη ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου και οι διάλογοι για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από την Ελλάδα επανέρχονται όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο. Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ως έννοια θεσμοθετήθηκε κατά την Τρίτη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και οι κανόνες της έχουν συμπεριληφθεί στη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Η καθιέρωσή της υπήρξε καθοριστική καθώς θεσμοθετείται μια νέα σημαντική θαλάσσια ζώνη, η οποία παρέχει στα παράκτια κράτη δικαίωμα αποκλειστικής αξιοποίησης των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πόρων σε πλάτος μέχρι διακόσια ναυτικά μίλια από τις ακτές. Εφόσον η Ελλάδα έχει κοινά σύνορα δια θαλάσσης με έξι χώρες και οι οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών της θα πρέπει να γίνει μετά από σχετικές συμφωνίες, θα επιχειρηθεί να γίνει μια ανάλυση της διεθνούς νομολογίας οριοθετήσεων θαλάσσιων ζωνών μεταξύ γειτονικών κρατών από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών, ενώ ταυτόχρονα θα εξεταστεί η προοπτική ανακήρυξης της Ελληνικής AOZ και η οικονομική της σημασία. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμηθούν τα πιθανά οφέλη που θα αποκομίσει το Ελληνικό κράτος σε περίπτωση ανακήρυξης ΑOZ.