Ειδικές πτυχές του νομικού καθεστώτος της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Παπαδάκη-Μυρωνάκη, Αμαλία (2017)

The Public Administration consists of the institutions, instruments and acts which contribute to the realization of government policy and associates with the personnel, who are legally bound to take the necessary actions and issue administrative acts. The operation of the Public Government reflects the state of the national economy, since its decisions directly affect the economy. The Greek Public Management sector demands the need for a change in Governmental management. Immediate and urgent actions are required so that the Greek Governement can play a significant role in new order that currently exists in the European Union and globally. In my graduate thesis, I will present the organization of the Greek State administration at the regional level. I will discuss the development of the institutions from their establishment to their current state, their organization charts, their scope, their problems and the overlapping and shared competence between the Decentralised Administration and Local Authorities, as well as the ambiguities and time-consuming obstacles presented for the transfer of powers from the central government to the Decentralised administration and Local Authorities. I will present proposals that, in my opinion, can be implemented in a short amount of time, with immediate results for the Public Administration and negligible cost. The proposals presented are common-sense acts known to Administrative officers, which currently do not work, and concerns both of shared services and staff of the Public Administration.

Thesis

Η Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των οργάνων , των μέσων και των ενεργειών τα οποία αποσκοπούν στην πραγμάτωση της Κυβερνητικής Πολιτικής και ταυτίζεται με το προσωπικό , οι οποίοι σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου έχουν την αρμοδιότητα να ενεργούν και να εκδίδουν διοικητικές πράξεις .Η Δημόσια Κρατική λειτουργία αντανακλά την εικόνα της Εθνικής Οικονομίας , αφού συνδέεται με αποφάσεις που επηρεάζουν ολοκληρωτικά την οικονομία . Στην Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα κυριαρχεί η απαίτηση – ανάγκη για αλλαγή της κρατικής διοίκησης. Πρέπει να αναληφθούν άμεσες και επείγουσες ενέργειες , προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στη νέα τάξη πραγμάτων που έχουν δημιουργηθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση , όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο . Στην εργασία μου θα ασχοληθώ με την οργάνωση της Ελληνικής κρατικής διοίκησης κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο .Θα παρουσιάσω την εξέλιξη των θεσμών από την ίδρυση των έως σήμερα τα οργανογράμματα , τα αντικείμενα , τα προβλήματα και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, συναρμοδιότητες σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ασάφειες και κωλυσιεργία στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τη κεντρική διοίκηση σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης .Θα παρουσιαστούν προτάσεις οι οποίες κατά την γνώμη μου μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάσημα , τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή στην Δημόσια Διοίκηση και το κόστος τους θα είναι αμελητέο . Είναι αυτό που όλοι εμείς οι Διοικητικοί λειτουργοί ονομάζουμε το αυτονόητο της Δημόσια Διοίκηση το κατανοητό και αποδεκτό από μόνο του χωρίς να υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερες εξηγήσεις ή αποδείξεις , το οποίο και σήμερα δεν λειτουργεί και αφορά τόσο τις συναρμοδιότητες των υπηρεσιών όσο και το προσωπικό της Δημόσια Διοίκηση.