Το νομικό καθεστώς συγκρότησης και λειτουργίας μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση, τάσεις ενδεχόμενης επανεκτίμησης

Στυλιανός, Αριστείδου (2017)

Thesis

Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης των στοιχείων της μελέτης του νομικού καθεστώτος συγκρότησης και λειτουργίας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ε.Ε. Ως εκ τούτου, και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αποτελεσματική ως προς τα στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σχετικά σε δύο (2) κεφάλαια, με πρώτο εκείνο της μλέτης του Φαινομένου της Διαφθοράς σε μια Κοινωνία στις Μέρες μας και Σχετικοί Λόγοι Δημιουργίας του και στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται στο Φαινόμενο της Διαφθοράς στην Ε.Ε. Καθώς και Νομκοί Τρόποι Αντιμετώπισής του.