Οι συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Ειδικά΄η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και η σύμβαση διανομής.

Αρχοντάκη, Εμμανουέλα-Μαρίνα (2017)

The purpose of the following study is to present and examine the two main commercial cooperation agreements, namely, the commercial agency agreement and the commercial distribution agreement, as precisely as possible, in the context of International and European Commercial Law. The study focuses on adequately analyzing the two agreements, by examining their particular characteristics. For this purpose, there is a first approach of the reasons, which led to the wide application of these commercial agreements in commercial transactions. Then, the topic of specific types and forms, as well as the appropriate choice of applicable law is addressed, which are subjects relevant to and applicable to both agreements. Thereafter, each agreement is analyzed separately, as far as its particularities and manifestations are concerned, and the further topics of special interest it may present. Finally, an attempt is made to compare the two agreements, by analyzing their similarities and differences.

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να εξετάσει τις δύο βασικότερες συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, ήτοι τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και τη σύμβαση εμπορικής διανομής, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, στα πλαίσια του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου. Ο σκοπός της εργασίας συνίσταται στην επαρκή ανάλυση των δύο συμβάσεων, μέσω της εξέτασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Για το σκοπό αυτό, γίνεται αρχικά παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην ευρεία εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων στις συναλλαγές. Έπειτα, εξετάζονται κάποια ειδικότερα ζητήματα τύπου και επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου, τα οποία αφορούν και εφαρμόζονται και στις δύο συμβάσεις. Εν συνεχεία, αναλύεται έκαστη η σύμβαση ξεχωριστά, με τις ιδιαιτερότητές της και τις εκφάνσεις της, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει. Τέλος, γίνεται προσπάθεια συγκριτικής προσέγγισης των δύο συμβάσεων, μέσω της ανάλυσης των ομοιοτήτων τους και των διαφορών τους.