Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνθήκες κρίσης

Ιωάννου-Αρέστη, Μάριος (2016)

Thesis

The financial crisis of 2007, but also the crisis of public debt 2009 occurred at a time when in the EU the conservative perception of avoiding new initiatives dominated. At the time prevailng view, the Treaty of Lisabon 2007 has included all the necessary changes changes in institutional arrangements, regulations and other changes would not be pursued.