Νεοφιλελευθερισμός, λιτότητα και κρίση:οι επιπτώσεις των μνημονίων στην φορολογική πολιτική της Ελλάδας την περίοδο 2010-2015

Σέγκου, Ιωάννης (2017)

This thesis has been prepared to complete my studies and the acquisition of the Postgraduate Diploma in Neapolis University Paphos concerning the International and European Economic Law. The main work of research object is the concept of austerity practices neo-liberalism that have been implemented in Greece during the period of understanding and the simultaneous financial crisis that has hit Greece. At the same time, this paper examines the socio-economic consequences that have brought the political memorandum understandings and fiscal policy implemented in Greece 2010- 2015. Τhe impact of bad economic crisis in the Eurozone countries including Greece has alienated the substantive content of the concept of neoliberal practices that have been applied extensively in recent years in the global economy. Additionally, socially austerity practices adopted by the respective governments has affected basic social structures by altering fundamental human rights. The intense financial crisis affecting the country in recent years has led to the implementation of policies and practices that affect greatly the proper operation of both society and economic structures in the country. Strong Eurozone countries in order to ensure the competitiveness of the euro in world markets, appoint echelons composed of technocrats who play a key role in decision-making and the final signing of loan and by extension memorandum contracts.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών μου και την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου με αντικείμενο το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Το βασικό αντικείμενο έρευνας της εργασίας είναι η έννοια του νεοφιλευθερισμού οι πρακτικές λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο των μνημονίων και η ταυτόχρονη οικονομική κρίση που έχει πλήξει την Ελλάδα. Παράλληλα, η παρούσα εργασία μελετά τις κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις που έχουν επιφέρει οι μνημονιακές πολιτικές των μνημονίων και η φορολογική πολιτική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδας την περίοδο 2010-2015. Οι επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής κρίσης που πλήττει τις χώρες της Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος έχει αλλοτριώσει το ουσιαστικό περιεχόμενο της έννοιας των νεοφιλελεύθερων πρακτικών, που έχουν εφαρμοστεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Επιπρόσθετα, σε κοινωνικό επίπεδο οι πρακτικές λιτότητας που έχουν υιοθετηθεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις έχει πλήξει βασικές κοινωνικές δομές αλλοιώνοντας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η έντονη δημοσιονομική κρίση που πλήττει την χώρα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην εφαρμογή πολιτικών πρακτικών οι οποίες επηρεάζουν σε πολύ μεγάλό βαθμό την εύρυθμη λειτουργία, τόσο της κοινωνίας όσο και των οικονομικών δομών της χώρας. Οι ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του Ευρώ στις παγκόσμιες αγορές, διορίζουν κλιμάκια που αποτελούνται από τεχνοκράτες οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων και στην τελική υπογραφή δανειακών και κατ’ επέκτασιν μνημονιακών συμβάσεων.