Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλος της

Βασιλείου, Χρίστος (2016)

The global economic recession and the role of the European Central Bank. In 2008 the world economic faced its biggest crisis since the depression of the 1930s. The US housing bubble burst year ending 2007 and toke down the entire USA banking system. This in turn had a domino effect and by the end of 2008 had caused recession in most parts of the industrialized world, with banking and share prices planning. The aim of this dissertation is to show how the European Central Bank with its 19 Eurozone states, enforced its monetary policy, during this crisis.

Thesis

Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Παγκόσμια οικονομία έχει αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις μετά από τη δεκαετία του 1930. Η συγκεκριμένη κρίση ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007, όταν έγινε το σκάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας σε κάποιο τμήμα ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε στεγαστική και αργότερα λόγω των αλυσιδωτών εξελίξεων εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη και αυτό προκάλεσε τεράστια διαταραχή σε όλο το διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο . Ο λόγος που γίνεται η μεταπτυχιακή μου εργασία είναι για να μελετήσω και να αναδείξω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Επίσης θα αναλυθεί ο σκοπός, η δομή και οι διάφορες αρμοδιότητες που έχει ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για την εφαρμογή και τη χάραξη της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η Ένωση.