Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλος της

Παπαχριστοφόρου, Βαλεντίνος (2016)

Thesis

Η παρούσα εργασία , έχει στόχο να διερευνήσει στο βαθμό που είναι εφικτό ,τον ρολό της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και πως συνέβαλε στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης . Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.Προσχωρούμε με τον σκοπό της αρμοδιότητες αλλά και την δομή της. Τέλος γίνεται αναφορά στις οργανωτικές αρχές που την διέπουν την εκτέλεση των λειτουργιών . Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία των μελών της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας ,της εκτελεστικής επιτροπής, η ανεξαρτησία της ,μια μικρή αναδρομή στην πρώτη δεκαετία της .Θίγεται επίσης το νόμισμα της ευρωπαϊκής ένωσης .