Απόδοση Δημοσίων Υπαλλήλων, και Μέθοδοι Αξιολόγησης– Η Περίπτωση Ελλάδος και Κύπρου

Χριστοδούλου-Εθελοντή, Ροδοθέα (2017)

Thesis

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνετε η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης στο δημόσιο τομέα για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών στόχων των δημοσίων υπηρεσιών. Προκεμένου λοιπόν η εν λόγω μελέτη να θεωρείται ορθή και αντιπροσωπευτική ως προς τα στοιχεία που εξετάζει παρατίθεται ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της διαδικασίας αξιολόγησης και αναλύονται οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για αυτήν. Γίνεται μια γενική προσέγγιση για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Δίνεται έμφαση κυρίως στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης στο Δημόσιο τομέα καθώς και οι λύσεις σε αυτές έτσι ώστε το προσωπικό να εργάζεται εξίσου αποδοτικά για να μπορέσει να φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα στον τομέα ευθύνης τους. Ακολούθως επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης στον δημόσιο τομέα σε διεθνές επίπεδο και παρουσιάζεται το ισχύον σύστημα αξιολόγησης στον Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο Τομέα. Γίνεται επίσης ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Τέλος, παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα/διαπιστώσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης που υπάρχει και εφαρμόζεται στο Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο, έτσι ώστε να καταστεί ένα αξιόλογο εργαλείο εμπέδωσης της αξιοκρατίας και κατ΄ επέκταση ορθής στελέχωσης των Υπηρεσιών.