Η διαχείριση ενός πολυπολιτισμικού εργατικού δυναμικού στην Κύπρο και η αξιοποίηση του

Ανδρέου, Ανθούσης (2017)

Thesis

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η επισήμανση του γεγονότος ότι οι ξένες εταιρείες μεγαλώνουν στην Κύπρο και παράλληλα εισάγουν ξένο εργατικό προσωπικό. Επίσης αυτή η έρευνα έχει ως κύριο σκοπό να εντοπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την ικανότητα των εργαζομένων που προέρχονται από διάφορες καταγωγές να δουλέψουν αρμονικά στην Κύπρο, και παράλληλα να εξηγήσει τις διάφορες αντιδράσεις που έχουν οι Κύπριο εργαζόμενοι προς την εισροή ξένων εργαζομένων στη χώρα και τέλος να αναδείξει την αξία της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της έρευνας, θα πρέπει να συλλεχθούν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δεδομένα. Τα πρωτοβάθμια δεδομένα μαζεύτηκαν υπό την μορφή ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από ντόπιους καθώς και ξένους εργαζόμενους. Τα δευτεροβάθμια δεδομένα μαζεύτηκαν υπό την μορφή λογοτεχνικής αναθεώρησής από βιβλία, άρθρα, επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές πηγές. Η μέθοδος της έρευνας η οποία επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη μελέτη ονομάζεται “μέθοδος ποσοτικής έρευνας”. Σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο και απαντήθηκε από τους συμμετέχοντες της μελέτης. Οι άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν μέρος στην μελέτη ήταν ντόπιοι και ξένοι τυχαίοι υπάλληλοι από οργανώσεις στην Κύπρο ( μέτριες και μεγάλες). Η μέθοδος στατιστικής ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου είναι γνωστή ως “SPSS”. Τα ευρήματα δείχνουν πως το ξένο εργατικό δυναμικό εισάγεται ολοένα και περισσότερο και πως το πολυπολιτισμικό εργατικό δυναμικό στην Κύπρο είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία του νησιού. Επιπλέον η μελέτη έδειξε πως η πλειονότητα του ντόπιου και ξένου εργατικού δυναμικού εργάζονται αρμονικά. Υπάρχουν δυσκολίες για το ξένο εργατικό δυναμικό, όπως μεταφορικά μέσα καθώς και δυσκολίες στην γλώσσα, τις οποίες φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα μικρό ποσοστό από τους συμμετέχοντες. Επίσης η μελέτη έδειξε πως το νομικό σύστημα στην Κύπρο δεν είναι γνωστό στους ξένους εργαζόμενους. Ικανοποιητικά και ενθαρυντικά είναι τα αποτελέσματα σε ένα αριθμό πτυχών όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις εταιρείες, το περιβάλλον εργασίας, ο σεβασμός στο χώρο εργασίας, η κουλτούρα και οι συνήθειες των ντόπιων. Μία από τις πιο σημαντικές δηλώσεις που έχει αποδειχτεί σε αυτή την μελέτη ήταν η απουσία κάποιου είδους διακρίσεων στον εργατικό τομέα της Κύπρου. Γενικά, η μελέτη παρέχει ένα αριθμό από συστάσεις για πιο αποτελεσματική διαχείριση του πολυπολιτισμικού εργατικού δυναμικού.