Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στην Διαφήμιση

Χαράλαμπος, Ζήνωνος (2017)

Thesis

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συλλεχθούν, αξιολογηθούν και παρουσιαστούν όλα τα κατάλληλα εκείνα πρωτογενή καθώς και δευτερογενή στοιχεία με σκοπό να διερευνηθούν αντίστοιχα τα συμπτώματα και χαρακτηριστικά που αφορούν την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιλογή των επιχειρήσεων για προβολή των επιχειρήσεών τους μέσω των διαφόρων μορφών της διαφήμισης, είτε της έντυπης, της διαφήμισης της τηλεόρασης, του διαδικτύου ή της υπαίθριας. Προκειμένου λοιπόν η εν λόγω εργασία να θωρείται ορθή και αντιπροσωπευτική στα σημεία που εξετάζει και παραθέτει, χωρίζεται σχετικά σε πέντε (5) βασικά κεφάλαια, και όπου στο μεν πρώτο αναφέρονται και αναλύονται τα Είδη της Διαφήμισης στις Μέρες μας και με Σκοπό την Προώθηση Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών, στο δεύτερο κεφάλαιο οριοθετούνται η ΄Εννοια και τα Χαρακτηριστικά της Οικονομικής Κρίσης και η Επιρροή Αυτής στην Διαφήμιση των Επιχειρήσεων, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο Τρόπος Λειτουργίας του Τομέα Παραγωγής της Διαφήμισης για τις Επιχειρήσεις, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η Μεθοδολογία Έρευνας και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τα ποσοστά που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται σχετικά.