Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και ανταγωνιστικότητα με παραγείγματα ανάλυσης τις εταιρείες RYANAIR και EASYJET

Χατζηοικονόμου, Χαράλαμπος (2017)

The story of the plane was started by the Wright Brothers (Orville & Wilbur), who successfully managed to build an airplane on a fixed flight. Understanding the particular importance of the airplane, as well as the benefits it offers to travel by connecting all countries worldwide, has gradually seen its development and improvement with the help of advances in science and technology for both military issues and the service of the traveling public . In addition to the transport sector, other related sectors indirectly connected to the airplane were also affected and developed. Transport is a means of serving the traveling public and related sectors of the economy. They have long served the daily lives of people, and nowadays constitute a channel of communication between the peoples, a means of dissemination of goods and culture and a means of developing the tourism sector. Tourism and transport are directly related and interdependent, since transport is a way of moving tourists. In this postgraduate dissertation, taking into account competitiveness in the aviation industry, emphasis is placed on low-cost airlines with examples of analysis by Ryanair and Easyjet. These companies are targeting the largest market share because of the low prices they offer. These companies have proven to be fully competitive, gaining high profits compared to other low-cost companies. Today, they are an internationally successful business since they have gained most of the market in terms of economic factors in particular. Low-cost airlines are particularly popular in the world, especially in recent years in Greece and Cyprus, offering affordable prices and no additional services that have to bear the cost of flying. Analyzing low cost Ryanair and Easyjet airlines, it is intended to forecast the future development of low-cost airlines in Europe. The goal is to increase their profit, productivity, market share and continue to be viable. Proposals are outlined to achieve company goals such as attracting new customers, increasing profitability and sustainability, and lowering operating costs. The result is the development and application of innovative ideas and the management of any obstacles, focusing on the uniqueness of products and services, on their quality and reliability.

Thesis

Η ιστορία κατασκευής του αεροπλάνου ξεκίνησε από τους αδελφούς Wright (Orville & Wilbur), οι οποίοι κατάφεραν επιτυχώς να κατασκευάσουν αεροπλάνο έχωντας σταθερή πτήση. Κατανοώντας την ιδιαίτερη σημασία του αεροπλάνου, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στην μετακίνηση συνδέοντας όλες τις χώρες παγκοσμίως, σταδιακά παρατηρήθηκε ανάπτυξη και βελτίωσή του με την βοήθεια της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας τόσο για στρατιωτικά θέματα, όσο και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Εκτός από τον τομέα των μεταφορών, επηρεάστηκαν και εξελίχθηκαν και άλλοι συναφείς τομείς, έμμεσα συνδεδεμένοι με το αεροπλάνο. Οι μεταφορές αποτελούν μέσο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των συναφών κλάδων της οικονομίας. Διευκόλυναν από πολύ παλιά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ σήμερα αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των λαών, μέσο διάδοσης αγαθών και πολιτισμού και μέσο ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Άμεσα συνδεόμενοι και αλληλεξαρτώμενοι ο τομέας του τουρισμού και της μεταφοράς, αφού τα μέσα μεταφοράς αποτελούν τρόπο μετακίνησης των τουριστών. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των αερομεταφορών, δίνεται έμφαση στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους με παραδείγματα ανάλυσης την Ryanair και την Easyjet. Οι εταιρείες αυτές απευθύνονται στο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, λόγω των χαμηλών τιμών που προσφέρουν. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχει αποδειχθεί ότι είναι πλήρως ανταγωνιστικές, αποκτώντας υψηλά κέρδη σε σύγκριση με άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους. Σήμερα, αποτελούν μια διεθνώς επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς έχουν κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε σχέση κυρίως με τους οικονομικούς παράγοντες. Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση παγκοσμίως και κυρίως τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας προσιτές τιμές και χωρίς επιπλέον υπηρεσίες που επιβαρύνουν το κόστος πτήσης. Αναλύωντας τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Ryanair και Easyjet, επιδιώκεται μια πρόβλεψη σχετικά με την μελλοντική ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στην Ευρώπη. Σκοπός είναι να αυξήσουν το κέρδος, την παραγωγικότητά τους, το μερίδιό τους στην αγορά και να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Παραθέτωνται προτάσεις για την επίτευξη των στόχων των εταιρειών όπως για την προσέλκυση νέων πελατών, την αύξηση της κερδοφορίας και της βιωσιμότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και η αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων με εστίαση στην μοναδικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, στην ποιότητά και στην αξιοπιστία τους.