Η συμβολή της στρατηγικής ΔΑΔ στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού δημοσίων οργανισμών

Μάνου, Τερψιχόρη (2017)

Thesis

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τη συμβολή της στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΔΑΔ και πιο συγκεκριμένα με το στρατηγικό προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι η ΔΑΔ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Έρευνα - αποτελέσματα: Στο δεύτερο ερευνητικό μέρος της εργασίας έγινε μια παρουσίαση πάνω στους ίδιους τομείς πάντα , για τις επιπτώσεις του οικονομικού περιβάλλοντος στον Ελληνικό δημόσιο τομέα. Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα είναι απογοητευτικά ως προς την ύπαρξη και τη συμβολή του στρατηγικού προγραμματισμού στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στους δημόσιους οργανισμούς. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι δεν καλύπτονται οι θέσεις εργασίας με βάση τον ορθολογικό προγραμματισμό και παρατηρείται αναξιοκρατία και έλλειψη αισθήματος δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.