Η έννοια της οργανωσιακής αλλαγής και η συνακόλουθη εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων των επιχειρήσεων

Χρυσοστόμου, Νικολέττα (2018)

The aim of this study is located in the identification of the logic of organizational change as well as in the presentation and analysis of the related reactions that it can provoke. Also, the current thesis aims at analyzing the parameters which are connected to the implementation of an information system in particular SAP in the field of Human Resource Management. The researcher has decided to carry out a primarily quantitative research through the assistance of the SPSS 21.0 statistical package in order to be able to extract as accurate as possible conclusions. According to the results of the primary quantitative research, it has been found that the increase in SAP's inherent difficulties prevents its proper incorporation as a tool of organizational change with a direct impact on employees’ reactions.

Thesis

Ο στόχος της παρούσας μελέτης εντοπίζεται στο ζήτημα της αποτύπωσης του εννοιολογικού πλαισίου της οργανωσιακής αλλαγής αλλά και των συναφών αντιδράσεων όπου αυτή δύναται να προκαλέσει. Επίσης η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των παραμέτρων οι οποίες συναρτώνται με το ζήτημα της εφαρμογής ενός πληροφοριακού συστήματος στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα του SAP. Η ερευνήτρια προκειμένου να προχωρήσει σε όσο το δυνατόν ακριβέστερα συμπεράσματα προχώρησε στην διεξαγωγή πρωτογενούς ποσοτικής μελέτης με την συνδρομή του στατιστικού πακέτου SPSS 21.0. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η αύξηση των εγγενών δυσκολιών του SAP παρεμποδίζει την εύρυθμη ενσωμάτωση του ως εργαλείου οργανωσιακής αλλαγής με άμεσο απότοκο αυτού να εγείρονται αντιδράσεις από μέρους των εργαζομένων.