Νέο δημόσιο management: ανάλυση και εφαρμογή στο Δήμο Κέρκυρας

Κορωνάκης, Σπυρίδων Θ. (2018-01)

The new public management is an applied administrative model. The principles that govern it include, among others, economics and efficiency. In this work, the administrative reform of the new public management is presented. Subsequently, in order to evaluate the implementation of the new public management, a survey was conducted with the participation of employees from the public sector. For this purpose, a questionnaire was designed and distributed to the participants. Statistical analysis of the given responses was then carried out. The findings and the results of the survey are presented in detail.

Thesis

Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ αποτελεί ένα εφαρμοζόμενο διοικητικό μοντέλο. Οι αρχές από τις οποίες διέπεται αφορούν μεταξύ άλλων στην οικονομικότητα, στην αποτελεσματικότητα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διοικητική μεταρρύθμιση του νέου δημόσιου μάνατζμεντ. Στη συνέχεια ακολουθεί η έρευνα που διεξήχθη με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου δημόσιου μάνατζμεντ. Έπειτα πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων και παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της έρευνας.