Η αποτελεσματικότητα του διεθνούς δικαίου στην προώθηση της χρήσης της A.D.R. (εναλλακτική επίλυση διαφορών) για τις διεθνείς επιχειρηματικές διαφορές

Παναγιώτου, Ανδρέας (2017)

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του διεθνούς δικαίου στην προώθηση της χρήσης της ADR (εναλλακτική επίλυση διαφορών) για τις διεθνείς επιχειρηματικές διαφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, στο πρώτο κεφάλαιο τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι το ιστορικό της ADR, ο ορισμός της, το πεδίο εφαρμογής, τύποι και ιστορική χρήση, με σκοπό να κατανοηθεί πλήρως η ιδέα αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα της ADR και την ODR (ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σε διεθνείς εμπορικές διαφορές). Περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για τον ορισμό, την ιστορική χρήση (διεθνώς, εθνικά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι μέθοδοι και οι διαδικασίες. Στην δεύτερη υποκατηγορία θα αναλυθεί η διαιτησία: ο ορισμός και η ιστορική της χρήση. Παράλληλα, θα γίνει συγκριτική ανάλυση μεταξύ της διαμεσολάβησης και διαιτησίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα αντικειμενικά προβλήματα αναγνώρισης και επιβολής της διαιτησίας κάτω από το Διεθνές Δίκαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αξιολογήσουμε κριτικά την επίπτωση της ADR στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Νόμο 3898/2010, ο οποίος είναι η πρώτη απόπειρα για την εκτέλεση της διαιτησίας στην Ελλάδα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλυθούν μηχανισμοί και νομικό υπόβαθρο της ADR στην Ελλάδα και κατά κύριο λόγο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των ως άνω θεμάτων.