Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Brexit: πως μπορεί να ωφεληθεί ή να ζημιωθεί η Ε.Ε.

Σαρικάκης, Γεώργιος (2018)

This essay addresses the question of how the European Union (EU) can benefit or be harmed by Brexit. In this context, the first chapter refers to European integration and the United Kingdom's relationship with the EU in this light. The second chapter focuses on Brexit's historical overview, the reasons for its emergence and the models that have been proposed for it. The third chapter focuses on Brexit's impact on the EU with reference to Greece. This essay is completed with conclusions drawn from the analysis of the above issues. The main conclusion to be drawn is that Brexit will damage both the EU and Greece individually.

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα του πώς μπορεί να ωφεληθεί η να ζημιωθεί Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το Brexit. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ υπό αυτό το πρίσμα. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ιστορική επισκόπηση του Brexit, στους λόγους ανάδυσης του και στα μοντέλα που έχουν προταθεί για αυτό. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του Brexit στην ΕΕ με αναφορά και στην Ελλάδα. η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την ανάλυση των ως άνω θεμάτων. Το κύριο συμπέρασμα που εξάγεται είναι το Brexit θα ζημιώσει τόσο την ΕΕ όσο και την Ελλάδα μεμονωμένα.