Μορφές ηγεσίας και το όραμα του ηγέτη στην αστυνομία: μια συγκριτική προσέγγιση

Σωτηριάδης, Ιωάννης (2017)

The present study dealt with the leadership styles and the vision of the leader in the police force, where it was stressed that the leader and the organization in general is called upon to define its mission, as this is the starting point and is answered through the strategy planned for how the organization will fulfill its mission. The study was completed through eight chapters, where in particular the first chapter constitutes the introduction of the study focusing on the subject under investigation and the reasons for choosing this. The second chapter referred to the study of the leadership styles within an organization, focusing on the definitions of leadership and theories related to emergencies and the theory of transformational leadership. Subsequently, the third chapter focused on the role of leadership in the effectiveness of the police, initially defining the leader and analyzing their responsibilities in the field of police, and the ways in which leaders in the sector are formed. The fourth chapter deepened on the vision and the need for vision, its characteristics and the need for its transmission. The fifth chapter focused on the Cypriot police and the changes that occurred in the vision. The organizational models and the models of modernization of the Cypriot police were mentioned, as well as ways to improve the culture through specific processes. The sixth chapter presented the methodology of the research where the ways followed for the completion of the research were recorded. The seventh chapter compiled the results obtained from the research and finally the eighth and final chapter closed the study with the conclusions.

Thesis

Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με τις μορφές ηγεσίας και το όραμα του ηγέτη στην αστυνομία , όπου τονίστηκε ότι ο ηγέτης και ευρύτερα ο οργανισμός καλείται να ορίσει την αποστολή του, δεδομένου ότι αυτή είναι που αποτελεί το σημείο εκκίνησης και απαντιέται μέσω της στρατηγικής που σχεδιάζεται για το πώς ο οργανισμός θα φτάσει και θα εκπληρώσει την αποστολή του. Η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από οκτώ κεφάλαια, όπου πιο συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο έκανε εισαγωγή στη μελέτη εστιάζοντας στο αντικείμενο της μελέτης αλλά και τους λόγους επιλογής του θέματος. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρθηκε στη μελέτη των στυλ ηγεσίας στο εσωτερικό ενός οργανισμού δίνοντας έμφαση στους ορισμούς της ηγεσίας και στις θεωρίες που σχετίζονται με την έκτακτη ανάγκη, αλλά και τη θεωρία μετασχηματιστικής ηγεσίας. Στη συνέχεια το τρίτο κεφάλαιο εστίασε στο ρόλο της ηγεσίας ως προς την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, ορίζοντας αρχικά τον ηγέτη και αναλύοντας στη συνέχεια τις αρμοδιότητές του στο χώρο της αστυνομίας, ενώ καταγράφηκαν και οι τρόποι ανάπτυξης ηγετών στον κλάδο. Το τέταρτο κεφάλαιο εμβάθυνε στο όραμα και την ανάγκη ύπαρξης οράματος, τα χαρακτηριστικά αυτού και την ανάγκη για μετάδοσή του. Το πέμπτο κεφάλαιο εστίασε στη Κυπριακή αστυνομία και τις αλλαγές που συνέβησαν στο όραμα. Αναφέρθηκαν τα οργανωτικά μοντέλα και τα μοντέλα εκσυγχρονισμού της Κυπριακής αστυνομίας αλλά και οι τρόποι βελτίωσης της κουλτούρας μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Το έκτο κεφάλαιο αποτέλεσε τη μεθοδολογία της έρευνας όπου καταγράφηκαν οι τρόποι που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση της έρευνας. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα και τέλος το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο έκλεισε την εργασία με τα συμπεράσματα.