Ευρωπαϊκό δίκαιο ενέργειας : οι προκλήσεις στην Κυπριακή αγορά ενέργειας

Γιάννη, Χρίστος (2018)

Thesis

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η παράθεση και ανάλυση στοιχείων που απαιτούνται για την κατανόηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε στον τομέα της ενέργειας σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της κυπριακής αγοράς ενέργειας. Ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα είναι οι προκλήσεις που ο «Ευρωπαίος νομοθέτης» καλείται να αντιμετωπίσει αφενός, μέσα από την αναγκαιότητα σύγκλισης διαφόρων συναφών με τον τομέα της ενέργειας νόμων (Κανονισμοί, Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναφορικά με την απελευθέρωση της αγοράς του ηλεκτρισμού και αφετέρου, κατά πόσον είναι εφικτός η δημιουργία ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας στην Κυπριακή Αγορά.