Ειδικότερες ρυθμίσεις περί επιμόρφωσης των στελεχών δημόσιας διοίκησης, συγκριτική επισκόπηση σε Ελλάδα και σε άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ε. παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές

Χρόνη, Σοφία (2018)

Thesis

Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός στόχος της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων για τις ειδικότερες ρυθμίσεις περί επιμμόρφωσης των στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με συγκριτική επισκόπηση σε Ελλάδα και σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. με την ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης σε προβλήματα και προοπτικές.