Αξιολόγηση των επιδράσεων της εκπαίδευσης του προσωπικού στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

Δράκου, Ακριβή (2020-05)

The aim of the research was to investigate the views of employees regarding the evaluation of the effects of staff training on the effectiveness of public administration. The research adopted quantitative research methodology. A total of 30 public sector employees participated in the survey. The study involved both men and women, most of them 46 to 65 years old and holders of a master's degree. In addition, the majority declare more than 20 years of service and hold the position of permanent employee. To conduct the survey, a questionnaire was used which was divided into 5 sections, the demographics of the respondents, the characteristics and advantages of education, problem solving and decision making, improving efficiency and evaluating employee performance. The SPSS program was used to analyze the data. More specifically, in the descriptive statistics, percentages, ages, average prices and standard deviations were used, for the analysis of all the questions of the questionnaire, which were presented through appropriate tables and graphs. The same tools were used to highlight the differences. The research revealed that education is an important tool for employees and therefore, its importance and need for public sector employees is documented. However, regarding the evaluation of the performance, a different situation emerged since the employees do not attach the same importance to it. This research highlights some important trends in public administration employees that can contribute to the functioning of public administration to improve it. The practical problems recorded, for example, can be a reason to consider alternative solutions and proposals so that more and more employees can participate in it. But more research is needed.

Thesis

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων υπαλλήλων ως προς την αξιολόγηση των επιδράσεων της εκπαίδευσης του προσωπικού στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Η έρευνα υιοθέτησε την ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 30 εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα. Στην έρευνα συμμετείχαν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, οι περισσότεροι από 46 έως 65 ετών και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Επιπλέον, η πλειοψηφία δηλώνει πάνω από 20 έτη προϋπηρεσίας και κατέχει θέση μόνιμου υπαλλήλου. Για την διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διαχωρίστηκε σε 5 ενότητες, τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, τα χαρακτηριστικά και τα προτερήματα της εκπαίδευσης, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS. Πιο συγκεκριμένα, στην περιγραφική στατιστική έγινε χρήση ποσοστών, μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων, για την ανάλυση όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τα οποία και παρουσιάστηκαν μέσω κατάλληλων πινάκων και γραφημάτων. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν και για την ανάδειξη των διαφοροποιήσεων. Από την έρευνα διαφάνηκε ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους εργαζόμενους και ως εκ τούτου, τεκμηριώνεται η σημασία της και η ανάγκη της στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Αναφορικά όμως με την αξιολόγηση της απόδοσης διαφάνηκε μία διαφορετική κατάσταση αφού οι εργαζόμενοι δεν της αποδίδουν την ίδια σημασία. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει κάποιες σημαντικές τάσεις στους εργαζόμενους της δημόσιας διοίκησης που μπορούν να συμβάλλουν στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης για τη βελτίωση της. Τα πρακτικά προβλήματα που καταγράφηκαν για παράδειγμα μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων προκειμένου όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτή. Χρειάζονται όμως και άλλες έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση.