Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στην επαγγελματική κατάρτιση: μελέτη περίπτωσης οργανισμού επαγγελματικής κατάρτισης

Κουσιούνελος, Βασίλειος (2020-05)

Thesis

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρόλο που υπάρχει αρκετά χρόνια στην εκπαιδευτική πράξη, με τη σύγχρονη μορφή του e-learning και τη χρήση Τενχολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και με την επανάσταση του web 2.0, θεωρείται μια εκπαιδευτική πράξη μικρότερου κύρους και δυνατοτήτων σε σχέση με τη συμβατική. Αντίστοιχα, ο τομέας επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένας τομέας θεωρείται μικρότερου κύρους σε σχέση με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο συνδυασμός των δύο κόσμων, της επαγγελματικής κατάρτισης και του e-learning, πιθανά να θεωρηθεί ως βήμα υποβάθμισης της επαγγελματικής κατάρτισης. Η παρούσα έρευνα, η οποία εκπονείται στα πλαίσια απόκτησης εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, εργάστηκε πάνω στην ανάδειξη των απόψεων, και των στάσεων απέναντι στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση για έναν πληθυσμό εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε μεγάλο ιδιωτικό οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό έγινε μικτή εκπαιδευτική έρευνα με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων ως προς τρεις κεντρικούς θεματικούς άξονες: α) τη στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β) τις προϋποθέσεις και την αναγκαία οργανωσιακή κουλτούρα για την επιτυχημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γ) τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό από τον οργανισμό.