«Συμπεριφορά Καταναλωτών απέναντι στις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους: η περίπτωση του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα.»

Κίσσα, Μάρθα (2020)

English abstract Low Cost Carriers (LCCs) are experiencing significant growth today by developing a highly competitive business model based on low cost resulting from the use of secondary airports and standardized fleets, as well as the provision of relatively shorter routes. The most important reason for choosing these companies by consumers is the low price of the tickets, without overlooking factors such as the quality of service, the availability of routes to the desired destinations and the range of the network served. These factors shape consumers' perceived quality and satisfaction, who adopt attitudes toward LCCs that translate into behavioral intentions and actual purchasing behaviors, as the Theory of Planned Behavior (TPB) suggests. The aim of this thesis is to investigate consumer behavior in Greece towards LCCs based on the TPB, while taking into account the reasons for selecting these companies and the factors shaping consumer satisfaction. The survey involved 154 consumers in Greece who were asked to fill out a specially designed questionnaire of 37 questions-items. According to research results, the main reason for choosing LCCs is the low cost of tickets, but the availability of airline connections to the desired destinations and perceived quality were also important reasons. Consumer satisfaction with the services of LCCs was found to be at relatively high levels, while the validity of the theory of planned behavior was confirmed, as it was found that consumer perceptions of these companies lead to the adoption of correspondingly positive intentions, which are reflected into customer loyalty and actual buying behaviors. Based on research findings, LCCs can achieve increased competitiveness by upgrading the quality of services provided while maintaining their low cost.

Thesis

Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους (Low Cost Carriers – LCCs) γνωρίζουν σήμερα μεγάλη ανάπτυξη, αξιοποιώντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στο χαμηλό κόστος που απορρέει από τη χρήση δευτερογενών αεροδρομίων και τυποποιημένου στόλου, καθώς την προσφορά δρομολογίων σχετικά περιορισμένων αποστάσεων. Ο σημαντικότερος λόγος επιλογής αυτών των εταιριών από τους καταναλωτές αποτελεί η χαμηλή τιμή των εισιτηρίων, χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται παράγοντες όπως η ποιότητα της εξυπηρέτησης, η διαθεσιμότητα δρομολογίων προς τους επιθυμητούς προορισμούς και το εύρος του εξυπηρετούμενου δικτύου. Οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνουν την αντιληπτή ποιότητα και ικανοποίηση των καταναλωτών, οι οποίοι υιοθετούν στάσεις απέναντι στις LCCs που μεταφράζονται σε συμπεριφορικές προθέσεις και πραγματικές αγοραστικές συμπεριφορές, όπως προτείνει και η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior – TPB). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα απέναντι στις LCCs βάσει της ΤΡΒ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους λόγους επιλογής αυτών των εταιριών και τους παράγοντες ικανοποίησης των καταναλωτών. Στην έρευνα συμμετείχαν 154 καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 37 ερωτήσεων-αντικειμένων. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, ο κύριος λόγος επιλογής των LCCs είναι το χαμηλό κόστος των εισιτηρίων, αλλά σημαντικοί λόγοι αναδείχθηκαν και η διαθεσιμότητα αεροπορικών συνδέσεων στους επιθυμητούς προορισμούς και η αντιληπτή ποιότητα. Η ικανοποίηση των καταναλωτών από τις υπηρεσίες των LCCs βρέθηκε ότι κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ επιβεβαιώθηκε η ισχύς της θεωρίας της σχεδιασμένης συμπεριφοράς, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι θετικές αντιλήψεις των καταναλωτών για αυτές τις εταιρίες οδηγεί στην υιοθέτηση αντίστοιχα θετικών προθέσεων, οι οποίες αντανακλούνται σε πελατειακή πιστότητα και πραγματικές αγοραστικές συμπεριφορές. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, οι LCCs μπορούν να επιτύχουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα το χαμηλό τους κόστος.