Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την ανάπτυξη τουριστικού γραφείου βιωματικού τουρισμού και διαχείριση του κατά τη διάρκεια του covid-19

Ανέστη, Δέσποινα (2021-01)

This dissertation on "Business plan for the development of an experiential tourism tourist office and its management during covid-19" has been prepared in the context of completing my studies at the University of Neapolis. The purpose of this paper is to present the main concepts related to the development of an experiential tourism agency, the analysis of the business plan to be developed for its establishment, as well as how to manage the experiential tourism agency during its period pandemic caused by Covid-19. Specifically, the educational concepts on the subject are presented, with an extensive overview of the literature and then the economic-technical study for the establishment of an experiential tourism office is presented.

Thesis

Η παρούσα διατριβή με θέμα « Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την ανάπτυξη τουριστικού γραφείου βιωματικού τουρισμού και τη διαχείριση του κατά τη διάρκεια του covid-19» έχει εκπονηθεί με σκοπό την ολοκληρωμένη περάτωση των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολις. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικότερων εννοιών που σχετίζονται με το θέμα της ανάπτυξης ενός τουριστικού γραφείου βιωματικού τουρισμού, την ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου που πρέπει να αναπτυχθεί για την ίδρυση του, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης του γραφείου βιωματικού τουρισμού κατά την περίοδο της πανδημίας που προκλήθηκε από τον Covid-19. Συγκεκριμένα, παρατίθενται οι εισαγωγικές έννοιες επί του θέματος, με μια εκτενής επισκόπηση της βιβλιογραφίας και στην συνέχεια παρουσιάζεται η οικονομοτεχνική μελέτη για την ίδρυση ενός γραφείου βιωματικού τουρισμού.