Μια ξενοδοχειακή μονάδα με οικολογική συνείδηση και πολιτιστικό πνεύμα

Ματζουρανάκη, Παρασκευή – Μαρίνα (2021)

The phenomenon of tourism and its impact on society, economy, culture and the environment constitute the elements that make that make any kind of planning before the opening of the tourist season exceptionally important. Not all lodgings are run in the same way and not all managers follow identical business strategies. The contribution of tourism to a country’s economic growth, or, more specifically, to that of a tourist destination, undoubtedly plays a significant role. Through tourism new employment opportunities are generated within local societies, and private and state funds are invested with a view to the construction of hotel units or other types of businesses directly or indirectly related to tourism. All this results in the improvement of the living standards of each area (Vaughan, Andriotis & Wilkes 2000, Andriotis 2001). However, tourism is not a remedy for all problems, as its implications are both positive and negative. As in nature and physics, where for every action there is a reaction, tourism is no exception to the rule. The main negative effects of tourism relate to the natural environment of tourist destinations as well as the corruption of social institutions due to the onslaught of tourists. This results in the degradation of the living standards and cultural alienation. (Andriotis 2003a, 2003b, Andriotis & Vaughan 2003. Koκκώσης 2001, Κοκκώσης & Τσάρτας 2001, Σπιλάνης 2002) This research aims to combine the threefold of ecology, tourism and culture, bearing in mind that firstly, tourism is one of the main pillars of economy, secondly, the fact that culture is the marketed product of tourism, and thirdly, that the ecosystem in itself is the basis of tourism. The research inquiries address issues such as the collaboration of hotel units with ecological and cultural organizations, the moral, social and economical value of a hotel’s investment on environmental and cultural data, the training of the workforce to cope with such issues and how all this will prove beneficial for the business. According to not only the respondents but also bibliography, the above mentioned will illustrate that ecological and cultural organizations are worth investing on by hotel units. T Page | 7 The methodology used in order to investigate the threefold of ecology, tourism and culture, is the qualitative method and will be extensively analyzed in the chapter referred to as Methodology of Research. Hoteliers and managers, the majority of whom belong to the prefecture of Heraklion, as well as to the whole of the island of Crete, and whose views are of defining importance for the deduction of conclusions, were called to answer a questionnaire. From the findings that will originate from the responses, statistics will be further analyzed in the chapter titled Results, in order to reach safe conclusions and thus confirm research hypotheses.

Thesis

Το φαινόμενο του τουρισμού και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό τον εκάστοτε τουριστικό σχεδιασμό πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Δεν λειτουργούν όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες με τον ίδιο τρόπο, ούτε όλοι οι managers ακολουθούν την ίδια επιχειρηματική στρατηγική. H συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη μιας χώρας ή ειδικότερα ενός τουριστικού προορισμού έχει αναμφίβολα έναν ρόλο ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας. Μέσω του τουρισμού δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για την τοπική κοινωνία, επενδύονται κεφάλαια και κρατικά κονδύλια με σκοπό την δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων επιχειρήσεων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της εκάστοτε περιοχής (Vaughan, Andriotis & Wilkes 2000, Andriotis 2001). O τουρισμός όμως δεν είναι πανάκεια, καθώς η επίδρασή του έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις. Απαράβατος νόμος της φύσης αλλά και της φυσικής είναι ότι για κάθε δράση υπάρχει μια αντίδραση και ο τουρισμός δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Κυριότερη αρνητική συνέπεια του τουρισμού αφορά το φυσικό περιβάλλον των τουριστικών προορισμών καθώς επίσης και την αλλοίωση των κοινωνικών θεσμών μέσω της μαζικής επέλασης τουριστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης και την αλλοτρίωση του πολιτισμού. (Andriotis 2003a, 2003b, Andriotis & Vaughan 2003, Κοκκώσης 2001, Κοκκώσης &Τσάρτας 2001, Σπιλάνης 2002) Η εν λόγω ερευνητική έχει σκοπό να συνδυάσει το τρίπτυχο οικολογία – τουρισμός – πολιτισμός, αφού πρώτον ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, δεύτερον το προϊόν πώλησης του τουρισμού είναι ο πολιτισμός και τρίτον έδρα του τουρισμού αποτελεί το ίδιο το οικοσύστημα. Τα ερευνητικά ερωτήματα στοχεύουν σε θέματα όπως την συνεργασία ξενοδοχειακών μονάδων με οικολογικούς και πολιτιστικούς φορείς, την ηθική, κοινωνική και οικονομική αξία της επένδυσης ενός ξενοδοχείου σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δεδομένα, την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα και τι όφελος θα έχει αυτό προς την επιχείρηση. Σύμφωνα με την κρίση των Τ Page | 5 ερωτηθέντων αλλά και της βιβλιογραφίας, τα ανωτέρω θα αποδείξουν ότι αξίζει να επενδύσει μια τουριστική μονάδα σε οικολογικούς και πολιτιστικούς φορείς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ερευνηθεί αυτό το τρίπτυχο οικολογία - τουρισμός – πολιτισμός, είναι η ποιοτική μέθοδος και θα αναλυθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο Μεθοδολογία της Έρευνας. Πάνω σε ένα ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν ξενοδόχοι – managers, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στον νομό Ηρακλείου, αλλά και από ολόκληρο το νησί της Κρήτης, η γνώμη των οποίων είναι καθοριστική για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Από τα ευρήματα που θα προκύψουν από τις απαντήσεις έχουν δημιουργηθεί στατιστικές αναλύσεις θα διεκπεραιωθούν στο κεφάλαιο Αποτελέσματα με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και κατ επέκταση την επιβεβαίωση των ερευνητικών υποθέσεων.