Σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις - ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Γρηγοριάδης, Νικόλαος (2021)

The purpose of this dissertation is to investigate the relationship and interaction of tourism with climate change, and vice versa, ie the impact of tourism on climate change. A distinction is made between climate change from human activities, which change the composition of the atmosphere, and climate change, which is caused by natural causes. In addition, emergency disaster management is studied, for example dangerous weather events, such as tornadoes, which can adversely affect a tourist destination (such as a hotel even throughout the season). The relationship between weather conditions and tourism is explored, and how they affect it. Ways to manage the crises caused by the effects of climate change are also being sought and researched. In the context of the de-lignification of Greece, ways of exploiting former mines and transforming them into ecological parks of tourist interest are being studied. In the present dissertation the problem of the transition of a former industrial unit for the extraction and exploitation of lignite to a tourist destination is investigated. To investigate the problem, a primary analysis was conducted using a questionnaire on the residents of the Kozani regional unit. The results of the research showed that the operation of the lignite plants has had a negative impact on the environment and the health of the inhabitants, having degraded their quality of life. In addition, the results of the research showed that the closure of the unit will disrupt the economic life of the residents and the local economy, since a large number of people will be unemployed. Finally, the local community is positive in the development of this unit, after its closure, in a tourist destination, and is optimistic that this investment will revitalize their economy and quality of life.

Thesis

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση και η αλληλεπίδραση του τουρισμού με την κλιματική αλλαγή, καθώς και το αντίστροφο, δηλαδή η επίδραση του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή. Γίνεται διάκριση ανάμεσα στην αλλαγή του κλίματος από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες μεταβάλλουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, και την κλιματική μεταβολή, η οποία προκαλείται από φυσικά αίτια. Επιπλέον, μελετάται η διαχείριση κρίσεων από έκτακτες καταστροφές, για παράδειγμα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως ανεμοστρόβιλοι, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά έναν τουριστικό προορισμό (όπως ένα ξενοδοχείο ακόμα και ολόκληρη τη σεζόν). Διερευνάται η σχέση μεταξύ των καιρικών συνθηκών και του τουρισμού καθώς και πώς αυτές τον επηρεάζουν. Επίσης, αναζητούνται και ερευνώνται τρόποι διαχείρισης των κρίσεων που προκαλούνται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας μελετώνται τρόποι αξιοποίησης πρώην ορυχείων και μεταμόρφωσής τους σε οικολογικά πάρκα τουριστικού ενδιαφέροντος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται το πρόβλημα της μετάβασης μιας μέχρι πρότινος βιομηχανικής μονάδας εξόρυξης και εκμετάλλευσης λιγνίτη σε τουριστικό προορισμό. Για τη διερεύνηση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου στους κατοίκους της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν, ότι η λειτουργία της λιγνιτικής μονάδας έχει επιδράσει αρνητικά στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων, έχοντας υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι το κλείσιμο των μονάδων θα διαταράξει την οικονομική ζωή των κατοίκων και την τοπική οικονομία, διότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων σε αυτές θα επηρεαστεί δραματικά σε επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος, η τοπική κοινωνία είναι θετική στην αξιοποίηση ενός ορυχείου που θα παραμείνει ανενεργό, ώστε να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό και είναι αισιόδοξη ότι η επένδυση αυτή θα αναζωογονήσει τόσο την οικονομία όσο και την ποιότητα ζωής τους.