Εκπαίδευση και ικανοποίηση των εργαζομένων σε φαρμακευτική εταιρεία

Νεοφύτου, Σάββας (2021-01)

The purpose of this study was to investigate the effect of job training and workforce development on job satisfaction. Many companies emphasize that it is necessary to invest in the training and progress of employees as it is a basic condition for their maximum efficiency. The present research was carried out in a pharmaceutical company based in Cyprus. The research methodology was quantitative. Data collection and analysis was done using questionnaires on 189 employees of the company (89% positive response). The researcher made two research hypotheses: a) The training of the workforce will have a positive effect on his job satisfaction and b) The development of the workforce will have a positive effect on his job satisfaction. Undoubtedly the results of the present research support both hypotheses, in other words, both the training of employees and their development, positively affect their job satisfaction.

Thesis

Σκοπός της εν λόγω εργασίας ήταν να ερευνήσει την επίδραση της εργασιακής εκπαίδευσης και εξέλιξης του εργατικού δυναμικού, αναφορικά με την ικανοποίησή του στην εργασία. Πολλές επιχειρήσεις υπογραμμίζουν ότι είναι απαραίτητο να γίνεται επένδυση στην εκπαίδευση και πρόοδο των εργαζομένων, αφού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μέγιστη αποδοτικότητα τους. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια φαρμακευτική εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο. Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν ποσοτική. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 189 εργαζομένους της εταιρείας (89% θετική ανταπόκριση). Ο ερευνητής έθεσε δύο ερευνητικές υποθέσεις: α) Η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού θα έχει θετική επίδραση πάνω στην εργασιακή του ικανοποίηση και β) Η εξέλιξη του εργατικού δυναμικού θα έχει θετική επίδραση πάνω στην εργασιακή του ικανοποίηση. Αναμφισβήτητα τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στηρίζουν και τις δύο υποθέσεις, τόσο η εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και η εξέλιξή τους, επηρεάζουν θετικά την εργασιακή τους ικανοποίηση.