Η ύπαρξη ηγέτη και το ανθρώπινο δυναμικό ως ειδοποιός διαφορά για τις επιχειρήσεις

Τσακίρης, Στέφανος (2021)

This dissertation examines the existence of a leader and the management of human resources and how these can be the noticeable difference in a business. Initially, the importance of human resources is presented, then the Human Resources Management is analyzed in detail (role, objectives, responsibilities, activities). Special emphasis is given to the attraction, integration, training, evaluation and motivation of human resources. In addition, a case study is carried out at the "ABC" Group where the training, the evaluation, the remuneration, the benefits, the development of the teams and the rewarding of the human resources are examined. Here are some tips that could be followed by the leaders of a company (and in particular in terms of the HR department and the existence of a leading figure), closing with a summary of what has gone before. Taking into account all of the above, we can conclude that there is an inseparable and positive relationship between human resource development and being a leader and creating noticeable difference in a business. The intensification of global competition, rising expectations for better performance and the spread of social and economic problems around the world have led to an unprecedented leadership premium. The modern world needs mostly leaders. While the case study revealed some special additions to the initial questions that had been asked in diplomacy such as the importance of communication and a pleasant work environment and the existence of a climate of trust

Thesis

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η ύπαρξη ηγέτη και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά σε μια επιχείρηση. Αρχικά, παρουσιάζεται η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού εν συνεχεία αναλύεται λεπτομερώς η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ρόλος, στόχοι, αρμοδιότητες, δραστηριότητες). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέλκυση, ένταξη, εκπαίδευση, αξιολόγηση αλλά και παρακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης στον Όμιλο «ΑΒΓ» όπου εξετάζεται η εκπαίδευση, η αξιολόγηση1, η αμοιβή2, οι παροχές, η ανάπτυξη ομάδων και η επιβράβευση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατόπιν παρατίθενται κάποιες προτροπές-συμβουλές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι επικεφαλής μιας επιχείρησης (και συγκεκριμένα σε ότι αφορά το τμήμα HR και ύπαρξη ηγετικής φυσιογνωμίας) κλείνοντας γίνεται μια σύνοψη των όσων έχουν προηγηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια άρρηκτη και θετική σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και την ύπαρξη ηγέτη και της δημιουργίας ειδοποιούς διαφοράς σε μια επιχείρηση3. Η εντατικοποίηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η αύξηση των προσδοκιών για καλύτερες επιδόσεις και η διάδοση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων σε ολόκληρη την υφήλιο έχουν οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου πριμοδότηση της ηγεσίας4. Ο σύγχρονος κόσμος χρειάζεται κυρίως ηγετικά στελέχη. Ενώ από τη μελέτη περίπτωσης προέκυψαν και κάποιες ειδικές προσθήκες σε ότι αφορά τα αρχικά ερωτήματα που είχαν τεθεί στη διπλωματική όπως η σημασία της επικοινωνίας και ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας και ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης.