Τεχνολογία Blockchain Προκλήσεις Και Ευκαιρίες Στον Χρηματοοικονομικό Τομέα

Ανδρικόπουλος, Σταύρος (2021-01)

Today we are overwhelmed by technological revolutions, through a series of innovative and new technologies, which have either already changed our daily lives, or intend to change it in the near future. One of the most innovative and rapidly developing technologies is the Blockchain technology, where we intend to deal with this bibliographic review. Because, blockchain has been attracted the attention of financial institutions and governments, as an innovative technology and has been managed to bring about changes in the financial market. As it has managed to radically change the way the economy works, through the creation of Bitcoin and Ethereum. Therefore, it creates with existence the distributed form of trust through this use. Thus managing to influence the traditional methods of banking transactions to date, but also the electronic services in general in the financial sector. In this context, an overview of the key aspects of this technology in the financial sector is provided first. Thus, through the bibliographic research, the following key issues for the development of services in the financial sector, based on blockchain technology, are identified: settlements, remittances, securities, smart contracts, payment between banks and customers, consortia, trade finance but also businesses through digital lending. In addition, the security of these transactions and the parties themselves is considered an important key issue. Another key issue is the liquidity of financial institutions, but also the high operating costs of Blockchain technology. For this reason, the conduct of this research in the financial sector is of particular importance, in order to investigate in detail and present the challenges that arise, the opportunities presented and the current situation in the global market through the use of this technology. But also what expectations it will bring in the near future through the investment, evolution and development of Blockchain technology in financial services and governments.

Thesis

Σήμερα έχουμε κατακλυστεί από τεχνολογικές επαναστάσεις, μέσα από μία σειρά καινοτόμων και νέων τεχνολογιών, οι οποίες είτε έχουν αλλάξει ήδη την καθημερινότητα μας, είτε σκοπεύουν να την αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Μία από τις καινοτόμες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες είναι και η τεχνολογία Blockchain, όπου σκοπεύουμε να ασχοληθούμε στην συγκεκριμένη βιβλιογραφική επισκόπηση. Διότι, το blockchain, παρόλο που έχει προσελκύσει την προσοχή ως μια καινοτόμος τεχνολογία, έχει καταφέρει να επιφέρει αλλαγές στην χρηματοπιστωτική αγορά. Καθώς έχει καταφέρει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, μέσω της δημιουργίας του Bitcoin και του Ethereum. Ως εκ τούτου, δημιουργεί την ύπαρξη της κατανεμημένης μορφής εμπιστοσύνης μέσω της χρήσης της. Επηρεάζοντας έτσι τις παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγών των τραπεζών μέχρι σήμερα, αλλά και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικότερα στο χρηματοπιστωτικό τομέα.. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται πρώτα μια επισκόπηση των βασικών πτυχών αυτής της τεχνολογίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Έτσι μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιείται, διαπιστώνονται τα εξής βασικά ζητήματα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, που βασίζονται σε τεχνολογία blockchain: διακανονισμοί, εμβάσματα, κινητές αξίες, έξυπνα συμβόλαια, πληρωμή μεταξύ τραπεζών και πελατών, κοινοπραξίες, χρηματοδότηση του εμπορίου αλλά και των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακού δανεισμού. Επιπλέον, κρίνεται σημαντικό βασικό ζήτημα και η ασφάλεια αυτών των συναλλαγών αλλά και των ίδιων των συμβαλλόμενων μεταξύ τους. Ακόμη ένα βασικό ζήτημα είναι και η ρευστότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμών, αλλά και το υψηλό κόστος λειτουργικότητας. Για αυτό το λόγο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας στον χρηματοοικονομικό τομέα, ώστε να διερευνηθούν αναλυτικά και να παρουσιαστούν, οι προκλήσεις που προκύπτουν, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά μέσα από την χρήση αυτής της τεχνολογίας. Αλλά και τι προσδοκίες θα φέρει στο άμεσο μέλλον μέσα από την επένδυση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις κυβερνήσεις.