Smart Cities’ beneficiary applications and impact: from citizens’ point of view – The use case of Greek and Cypriot citizens.

Georgiadis, Athanasios (2021-01)

Ο 21ος αιώνας θεωρείται «ο αιώνας των πόλεων». Μέχρι τα τέλη αυτού του αιώνα, πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να ζει σε αστικές περιοχές. Ο υπερπληθυσμός έχει ήδη μετατραπεί από μια επικείμενη πρόκληση, σε ένα εμφανές πρόβλημα. Σταδιακά, αυτό οδηγεί σε πολλές άλλες προκλήσεις, μερικές από τις οποίες είναι: η υπερκατανάλωση ενέργειας, οι κλιματικές αλλαγές, οι περιορισμένοι πόροι και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης προέκυψε μέσω της έννοιας της «Έξυπνης Πόλης» προκειμένου να αντιμετωπίστουν όλες οι προαναφερθείσες προκλήσεις και να καθοριστεί ο μελλοντικός αστικός σχεδιασμός. Επομένως, η έννοια της «Έξυπνης Πόλης» αποτελεί τον πρόδρομο της αειφόρου ανάπτυξης. Η ιδέα της «Έξυπνης Πόλης» αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της ζωής στις πόλεις, με τη χρήση καινοτόμων, σύγχρονων τεχνολογιών. Μια «Έξυπνη» πόλη αναπτύσσεται βασιζόμενη σε ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους πολίτες, καθώς αυτοί είναι οι κύριοι δικαιούχοι όλων των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει. Ο κυριότερος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την αντίληψη και την άποψη των πολιτών σε σχέση με την έννοια της «Έξυπνης» πόλης και να αποκαλύψει το επίπεδο γνώσης των Ελλήνων και Κύπριων πολιτών σχετικά με τις ενέργειες, τις εφαρμογές και τα στοιχεία μιας «Έξυπνης» πόλης. Ένας επιπλέον στόχος είναι να διευκρινιστεί κατά πόσο οι Έλληνες και Κύπριοι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει το θετικό αντίκτυπο και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα «έξυπνο έργο» στην πόλη στην οποία ζουν. Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας της παρούσας διλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής, ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας πριν το συμπληρώσουν. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε Έλληνες (ελληνόφωνους) ανθρώπους που ζουν ανά την Ευρώπη. Εν τέλει, συμπληρώθηκε από συνολικά 545 ενήλικες ανθρώπους, εκ των οποίων οι 415 ήταν κάτοικοι της Ελλάδας και οι 108 κάτοικοι της Κύπρου. Επίσης, στην έρευνα πήρε μέρος ένας μικρός αριθμός Ελλήνων (22 συνολικά) που είναι κάτοικοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Στην εργασία αυτή, αρχικά παρουσιάζονται μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τις «Έξυπνες Πόλεις». Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργό ρόλο που επιβάλλεται να έχουν οι πολίτες, προκειμένου οι προσφορές μιας «Έξυπνης Πόλης» να μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη ζωή τους. Στη συνέχεια, αναφέρονται ορισμένες έρευνες, οι οποίες παρουσιάζουν ένα είδος συσχέτισης με την έρευνα και το σκοπό της τρέχουσας εργασίας. Οι έρευνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σε πόλεις ανά τον κόσμο. Μέσω της αναφοράς τους, παρουσιάζονται τα εξής:  Η σημασία της ενεργής συμμετοχής των πολιτών για την ανάπτυξη «έξυπνων» έργων στην πόλη που ζουν  Η άποψη των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις και οι εφαρμογές της «Έξυπνης Πόλης» στη ζωή τους  Ορισμένα οφέλη που παρέχουν οι «Έξυπνες Πόλεις» Κατόπιν, πραγματοποιείται μια περιεκτική αναφορά στους ορισμούς της «Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης» και της «Έξυπνης Πόλης». Επίσης, αναλύονται οι έξι βασικοί πυλώνες της «Έξυπνης Πόλης». Ακολουθεί η ανάλυση της ποσοτικής έρευνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που σχετίζεται με το επίπεδο αντίληψης και γνώσης που έχουν οι πολίτες (κυρίως της Ελλάδας και της Κύπρου) σχετικά με την έννοια της «Έξυπνης Πόλης» και τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις και οι εφαρμογές της στη ζωή τους. Παρουσιάζονται, επίσης, ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα, που οδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση της έρευνας και οι απαντήσεις σε όλα τα ερευνητικά ερωτήματα.

Thesis

The 21st century is considered to be “the century of cities”. By the end of this century, over 80% of the global population is expected to be living in urban areas. Overpopulation has already transformed from an upcoming challenge to an obvious problem. Gradually, this leads to many other global challenges and concerns, such as energy overconsumption, climate changes, resource constraints, and air pollution. To cope with all these challenges, the concept of sustainable urban development emerged through the "Smart City" concept development to define urban planning significantly. The “Smart City” concept constitutes the precursor of sustainable development. Its main goal is to improve life in cities by using innovative and stateof-the-art technologies. To become smart, a city should develop an approach of services that will focus mainly on citizens to be the primary beneficiaries of the things that the Smart City can offer. The current thesis's primary purpose is to present the citizens' perception of the smart city concept and reveal Greek and Cypriot citizens' level of knowledge regarding a Smart City's actions, applications, and elements. Additionally, we aim to clarify whether Greek and Cypriot citizens have realized the importance, the positive impact, and the benefits that a “smart project” can offer in the city they live in. For the conduction of our quantitative research, we have opted for a questionnaire as a tool for collecting data. The participants were introduced to the objectives and the purpose of the questionnaire before filling it in. The questionnaire was directed and shared to Greek people who live in cities all over Europe. It was eventually filled in by a total of 545 adults respondents. Most of them were Greek citizens of Greece (415 in total) and Cyprus (108 in total). Also, a small number of Greek people who live in some other European countries participated (22 in total). In the beginning of this work, some general information about “Smart Cities” is presented. Furthermore, some emphasis is given to the active role that the citizens should have so that the offers of a smart city could positively impact their lives. Subsequently, several surveys and researches related to the current work are presented. These researches have taken place in cities from all over the world and present some relevant findings: a number of smart city benefits, the importance of citizen participation and ideas in a smart city project, feedback from citizens about the impact that the smart city actions have on their lives and, generally, the way that the people see a smart city. After this, a comprehensive reference to the definitions of “Sustainable Urban Development” and “Smart City” is presented. Moreover, the smart city’s six fundamental pillars are analyzed. The analysis of the current thesis’ quantitative research follows, which is related to the level of perception and knowledge that Greek citizens (mainly living in Greece and Cyprus) have regarding the “Smart City” concept and to the impact that the “Smart City” actions and applications have on their lives. A number of research questions that lead to exciting conclusions are also presented. Finally, the conclusions that emerged from the survey's statistical analysis and the answers to all the research questions are presented.