«Ποια θα είναι η επίδραση του Brexit στην αγορά κατοικίας στην Κύπρο»

Χριστοφή, Σάββας (2020-10)

Thesis

Το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας εστιάζετε στην επίδραση του Brexit στις αξίες των οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο. Οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου σχετίζονται άμεσα με την αγορά οικιστικών ακινήτων καθώς εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες εισέρχονται κάθε χρόνο στο νησί για τις διακοπές τους και όχι μόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα έξι κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σχετική μια γενική εισαγωγή που αφορά την μελέτη περίπτωσης και τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορες έρευνες και δεδομένα τα οποία προκύπτουν από σχετική βιβλιογραφία και άρθρα τα οποία συζητούν για τις αξίες των ακινήτων πως επιδρούν σε τέτοιες πολιτικές αλλαγές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της μεθοδολογίας η οποία ακολουθήθηκε για την εξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η σημασία των εισροών ξένων κεφαλαίων και τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κυπριακή Οικονομία και πιο συγκεκριμένα στην Κυπριακή αγορά ακινήτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται και αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μεθοδολογία και στην συνέχεια παρατίθενται τα ανάλογα συμπεράσματα. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο το οποίο αφορά τα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης.

Collections: