Ο ρόλος των συνοδών παιδιών που χαρακτηρίζονται ως Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συμπερίληψη των Μαθητών των Ειδικών Μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης

Papademetriou, Christos ; Charalampous, Constantia (2020)

Διεθνές τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης

Article

Παρά την αλματώδη πρόοδο που έχει επιτύχει ο τομέας της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εντούτοις η περιθωριοποίηση των μαθητών που χαρακτηρίζονται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ) εξακολουθεί δυστυχώς να υφίσταται. Ανάμεσα στους παράγαοντες που μπορούν να συμβάλουν στην τροποποίηση της επικρατούσας κατάστασης και τη στροφή της προς τη συμπερίληψη των μαθητών που χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ, ενδέχεται να συγκαταλέγονται και οι συνοδοί μαθητώνπου χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ. Τη διερεύνηση του ενδεχομένου αυτού, πρόκειται να μελετήσουμε στην παρούσα έρευνα μέσω της επιστράτευσης της μικτής μεθοδολογίας. Η έρευνα διεξήχθηκε σε πέντε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου και έλαβαν μέρος συνολικά 153 άτομα. Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνοδοί μαθητών που χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ θα μπορούσαν κάλλιστα να ενισχύσουν την προσπάθεια της ευρύτερης σχολικής κοινότητας για δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας.

Collections:
© eκπ@ιδευτικός κύκλος
Except where otherwise noted, this item's license is described as © eκπ@ιδευτικός κύκλος