Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μεντόρων και των μαθητών μεντόρων στην πορεία προς τη δημιουργία συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας

Charalampous, Constantia ; Papademetriou, Christos (2021)

Διεθνές τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης

Article

Παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλονται διεθνώς η περιθωριοποίηση των μαθητών που χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ) εξακολουθεί δυστυχώς ακόμη να υφίσταται στον κυπριακό εκπαιδευτικό χώρο. Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η προώθηση της συμπερίληψης των μαθητών που χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ μέσω της δημιουργίας μεντορικών σχέσεων κατά πρώτο λόγο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ. Κατά δεύτερο λόγο και αφού η προηγηθείσα προσπάθεια είχε επιτύχει εν μέρει, η δημιουργία μεντορικών σχέσεων επικνετρώθηκε ανάμεσα σε μαθητές χωρίς και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο γυμνάσια της Κύπρου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 137 άτομα. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με την απόπειρα αυτή βασίστηκε στη χρήση της ποιοτικής μεθοδολογίας. Η ολοκλήρωση της έρευνας οδήγησε στην εξαγωγή του συμπεράσματος ότι η ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης ανάμεσα σε παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η συνεργασία και η χρήση της ενσυναίσθησης μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Collections:
© eκπ@ιδευτικός κύκλος
Except where otherwise noted, this item's license is described as © eκπ@ιδευτικός κύκλος