Η επίδραση της ηγεσίας στην ικανοποίηση του προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Χατζοπούλου, Δήμητρα (2021-05)

Thesis

Σε επαγγέλματα που παρέχεται φροντίδα και στήριξη, όπως είναι των νοσηλευτών και ιατρών, η ποιότητα που έχει η επαγγελματική ζωή των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Η μορφή της ηγετικής συμπεριφοράς που ασκείται κάθε φορά αλλά και η σύνδεσή της με την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί, ενδιαφέρον θέμα για πολλές έρευνες. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να α) διερευνηθεί το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, β) να διερευνηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και γ) να εξετάσει τη σχέση του στυλ ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση των ηγετικών χαρακτηριστικών των διοικητικών στελεχών είναι το ερωτηματολόγιο Multifactor Leadership Questionnaire (M.L.Q) των Avolio & Bass. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, μετρά τρεία διαφορετικά στυλ ηγεσίας με εννιά υποκλίμακες. Την μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational leadership) που διακρίνεται σε 5 υποκλίμακες. Τη συναλλακτική ηγεσία, η οποία χωρίζεται σε τρεις υποκλίμακες και τέλος τη παθητική ηγεσία η οποία στην ουσία αντιπροσωπεύει την έλλειψη ηγεσίας από τον ηγέτη, ο οποίος δεν παίρνει σημαντικές αποφάσεις, συνήθως είναι απών όταν τον χρειάζονται οι εργαζόμενοι και δίνει απόλυτη ελευθερία σε όλους τους υπαλλήλους να λειτουργούν ανεξάρτητα για να επιτύχουν τους στόχους. (Avolio &Bass, 2004). Για την μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Καταγραφής Της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI) (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24 ερωτήσεις, οι οποίες μετρούν την επαγγελματική ικανοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη έξι πτυχές της εργασίας, όπως η ίδια η εργασία, οι χρηματικές απολαβές, η επαγγελματική εξέλιξη (προαγωγές), η εποπτεία, οι συνθήκες της εργασίας και τέλος ο οργανισμός σαν σύνολο. Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα, από το «διαφωνώ απόλυτα»(1), έως το «συμφωνώ απόλυτα»(5). Το ερωτηματολόγιο, περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία κ.τ.λ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν ογδόντα τρεις νοσηλευτές (83%), δώδεκα διοικητικοί υπάλληλοι (12%) και πέντε γιατροί (5%), εκ των οποίων οι 72 ήταν γυναίκες και 27 άντρες. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν μεταξύ των 23 χρονών και 61 ετών με μέση ηλικία περίπου 42. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, παρατηρήθηκε ότι το επικρατέστερο στυλ ηγεσίας ήταν αυτό της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Επίσης, βρέθηκε ότι το σύνολο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι με τους προϊσταμένους τους, τη φύση της δουλειάς τους, τις συνθήκες εργασίας και το μισθό τους και λιγότερο ικανοποιημένοι με τις προαγωγές και τον οργανισμό συνολικά. Τέλος η μετασχηματιστική ηγεσία φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με όλους τους παράγοντες της ικανοποίησης εκτός από τον μισθό. Η συναλλακτική αντίθετα φαίνεται να συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά μόνο με ένα παράγοντα της εργασιακής ικανοποίησης και αυτός είναι η προαγωγή/ εξέλιξη. Τέλος η παθητική ηγεσία φαίνεται να μην συσχετίζεται με την ικανοποίηση των εργαζομένων του δείγματος