Εφαρμογή Διοικητικής Λογιστικής σε Ξενοδοχεία

Ηλιάκης, Δημήτρης (2021-05)

Thesis

Στη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζεται η σημαντικότητα του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία και επιχειρείται να αναδειχθεί η σημαντικότητα της εφαρμογής της Διοικητικής Λογιστικής στα ξενοδοχεία. Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα και χρειάστηκε να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις και τα στοιχεία που περιέχουν αυτές. Παρουσιάζονται και εξηγούνται οι έννοιες που περιέχουν οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και πώς χρησιμοποιούνται αυτές. Παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα και ο τρόπος λειτουργίας τους, και γίνεται αναφορά στην σημασία που έχουν για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Αναλύεται η μέθοδος η οποία ακολουθείται στην έρευνα και γίνεται μελέτη περίπτωσης σε δυο ξενοδοχεία στα Χανιά. Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα τα οποία έχει η μέθοδος. Μετά ακολουθεί μια ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν με τη βοήθεια αριθμοδεικτών, και γίνεται έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διοίκησης για τις χρονικές περιόδους τις οποίες εξετάζουμε. Γίνεται και μια σύγκριση μεταξύ των αποφάσεων των διοικήσεων σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Ακολουθεί αναφορά στα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα, και στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην συγκεκριμένη έρευνα. Τέλος γίνονται προτάσεις προς τη διοίκηση προκειμένου να γίνουν κινήσεις που θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Γίνονται προτάσεις και για μελλοντικές εργασίες που θα μπορούσαν να στηριχθούν στη συγκεκριμένη εργασία.