Εργασιακή ικανοποίηση και σύγκρουση ρόλων σε εταιρείες τεχνολογίας

Τζιάστας, Παναγιώτης (2021-05)

Thesis

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει: α) το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε εταιρείες τεχνολογίας, β) το επίπεδο σύγκρουσης ρόλων που βιώνουν αυτοί οι εργαζόμενοι, γ) το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία σε σχέση με ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φυλο, ηλικία, χρόνια προυπηρεσίας,) και δ) τη σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και σύγκρουσης ρόλων. Το ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Ικανοποίησης (ESI) (Koustelios, 1991• Koustelios & Bagiatis, 1997) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία, ενώ χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα σύγκρουσης ρόλων Rizzo, House & Lirtzman (1970), για τη μέτρηση της σύγκρουσης ρόλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υπάλληλοι ήταν πιο ικανοποιημένοι με το χώρο της εργασίας τους, τις συνθήκες εργασίας και τον άμεσο προϊστάμενό τους και λιγότερο ικανοποιημένοι με τον προϊστάμενο και ότι πληρώνονται λιγότερο από ό,τι αξίζουν, ενώ βίωσαν μέτριο επίπεδο σύγκρουσης ρόλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι βίωναν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας τους και από τον άμεσο προϊστάμενό τους, είχαν μέτριο προς υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την ίδια τη δουλειά, και είχαν μέτριου βαθμού ικανοποίηση από τον οργανισμό ως ολότητα και από τις προαγωγές. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι αρνητική προς μέτρια ικανοποίηση από το μισθό τους. Η σύγκρουση ρόλων είχε αρνητική μεσαίου βαθμού συσχέτιση με την ικανοποίηση από τον άμεσο προϊστάμενο (r = -0,45, p < 0,001), από τον μισθό (r = -0,32, p = 0,001) και από την ίδια τη δουλειά (r = -0,28, p = 0,005). Η ικανοποίηση από τις προαγωγές είχε χαμηλή αρνητική σχέση με τη σύγκρουση ρόλων, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (r = -0,18, p > 0,05). Η ηλικία επηρέαζε στατιστικά σημαντικά την ικανοποίηση από την ίδια τη δουλειά (F(2,97) = 3,21, p = 0,045). Οι έξι διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης δεν επηρεάζονταν στατιστικά σημαντικά από τα έτη προϋπηρεσίας στην εταιρία (όλα p > 0,05). Η σύγκρουση ρόλων είχε υψηλή αρνητική σχέση με την ικανοποίηση από τον οργανισμό ως ολότητα (r = -0,59, p < 0,001) και την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας (r = -0,55, p < 0,001). Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε σχέση μεταξύ σύγκρουσης ρόλων και ικανοποίησης από την εργασία και συγκεκριμένα υπάρχει αρνητική στατιστικα σημαντικη συσχέτιση με την ικανοποίηση από τον οργανισμό ως ολότητα (r = -0,59, p < 0,001) και την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας (r = -0,55, p < 0,001). Η σύγκρουση ρόλων είχε αρνητική στατιστικα σημαντικη συσχέτιση με την ικανοποίηση από τον άμεσο προϊστάμενο (r = -0,45, p < 0,001), από τον μισθό (r = -0,32, p = 0,001) και από την ίδια τη δουλειά (r = -0,28, p = 0,005). Η ικανοποίηση από τις προαγωγές είχε χαμηλή αρνητική σχέση με τη σύγκρουση ρόλων, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (r = -0,18, p > 0,05).