Το φαινόμενο του υπερτουρισμού και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αειφορία

Συμιακάκης, Μάριος (2021-05)

Thesis

Παρόλο που ο τουρισμός είναι σημαντικός για την εθνική και τοπική οικονομία μιας χώρας, ο υπερπληθυσμός σε συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς έχει αλλάξει τα δεδομένα ως προς τα οφέλη τουυ μαζικού τουρισμού. Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές επιδράσεις στις πόλεις και οι ντόπιοι αντιδρούν σε περισσότερο τουρισμός. Η αειφόρος ανάπτυξη στον τουρισμό αποσκοπεί στη διατήρηση των οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων της τουριστικής ανάτουξης και στη μείωση και στο μετριασμό στις ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον ενός τουριστικού προορισμού. Οι προσπάθειες προς τον αειφόρο τουρισμό πρέπει να είναι συντονισμένες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εκτεταμένες. Η παρούσα έρευνα εστίασε στο φαινόμενο του υπερτουρισμού και της αειφορίας και τις επιπτώσεις που έχει ο υπερτουρισμός στον τουριστικό προορισμό. Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που έχει ο υπερτουρισμός στη Ρόδο, με κύρια έμφαση τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τους ντόπιους και τον τουριστικό προορισμό. Η έρευνα διενεργήθηκε με συνεντεύξεις σε έξι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό στο νησί και οι συνεντεύξεις λήφθηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή. Οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι υπάρχει υπερτουρισμός στο νησί που έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ντόπιους κατοίκους, όπως είναι η αύξηση της κατανάλωσης νερού, τα σκουπίδια, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Οι τιμές έοχυν αυξηθεί λόγω του τουρισμού με αρνητικές συνέπειες για τους ντόπιους αλλά και η εποχικότητα επηρεάζει το επίπεδο απασχόλησης στο νησί. Ορισμένα μέτρα που προτείνουν είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα για ανάπτυξη του οικοτουρισμού.