Διερεύνηση των ατόμων με ναρκισσιστικά και ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά στην εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή

Κούρη, Ραφαέλα (2021)

Thesis

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει αν ο ναρκισσισμός και τα χαρακτηριστικά σκληρότητας προβλέπουν επιθετική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή. Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Εργαλεία της έρευνας αποτέλεσαν τo ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας – Πραότητας, το ερωτηματολόγιο Τριαρχικό Μέτρο Ψυχοπάθειας και το ερωτηματολόγιο Αντικοινωνικής διαδικασίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα ηλικίας 19 με 35, από διάφορες περιοχές της Κύπρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειοψηφία του δείγματος εμφανίζει χαμηλό επίπεδο ψυχοπάθειας, έλλειψη αναστολών και κακίας ενώ η τολμηρότητα κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Ακόμα, η πλειοψηφία του δείγματος εμφάνισε χαμηλό επίπεδο επιθετικότητας, θυμό, σωματική επιθετικότητα, λεκτική επιθετικότητα και εχθρότητα. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία του δείγματος εμφάνισε χαμηλό επίπεδο ναρκισσισμού. Συμπερασματικά στον κυπριακό πληθυσμό δεν καταγράφονται υψηλά ποσοστά ναρκισσισμού και ψυχοπάθειας που οδηγούν σε επιθετική συμπεριφορά. Οι υποθέσεις της παρούσας εργασίας είναι, αν ο ναρκισσισμός και τα χαρακτηριστικά σκληρότητας προβλέπουν επιθετική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή. Αν τα άτομα που έχουν ναρκισσιστικά και ψυχοπαθητικά στοιχεία προβαίνουν σε επιθετικές συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, θα δοθεί έμφαση στα δύο ακόλουθα είδη επιθετικότητας, στην λεκτική και την σωματική. Αν τα άτομα που έχουν ναρκισσιστικά στοιχεία προβαίνουν στην λεκτική ή στην σωματική επιθετικότητα. Αν το φύλο είναι ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας για την εκδήλωση λεκτικής και σωματικής επιθετικότητας.