Διερεύνηση των επιδράσεων της ηλικίας στη σημασιολογική οργάνωση των αντικειμένων που σχετίζονται με δράση: πιθανές εφαρμογές στη συμβουλευτική για πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη γνωστική έκπτωση

Μπομπέτσης, Ρένος - Άνδρεας (2021-09)

Thesis

Παρελθοντικές έρευνες προσπάθησαν να διερευνήσουν τον ρόλο που παίζουν τα διάφορα είδη κατηγορικών σχέσεων στην σημασιολογική οργάνωση των αντικειμένων, όπως οι ταξινομικές και οι θεματικές σχέσεις (taxonomic/thematic relations). Πρόσφατες μελέτες διερεύνησαν τη σημασία της δράσης μεταξύ των αντικειμένων στην σημασιολογική οργάνωση και πρότειναν την διάκριση των θεματικών σχέσεων που περιλαμβάνει δράση (thematic relations including action) και θεματικών σχέσεων χωρίς δράση. Αυτές οι σχέσεις περιγράφουν κατά πόσο κάποια μεταχειρίσιμα αντικείμενα χρησιμοποιούνται μαζί για την επίτευξη κάποιου στόχου, χαρακτηριστικό που επηρεάζει την μεταξύ τους σχέση. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε δοκιμασία ανίχνευσης της δυνατότητας δράσης για τη διερεύνηση της αναγνώρισης θεματικών σχέσεων με δράση μεταξύ αντικειμένων. Διερευνήθηκε επίσης πώς η ηλικία επηρεάζει την ακρίβεια και το χρόνο αντίδρασης των απαντήσεων. Για το πείραμα έγινε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και συσκευής καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (eye-tracker) τύπου “EyeLink”. Το δείγμα αποτέλεσαν 36 ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας τα 38,6 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία δεν έπαιζε ρόλο στην ακρίβεια απόκρισης. Συγκεκριμένα, η επίδραση ήταν εμφανής στις συνθήκες που δεν υπήρχαν σχέσεις δράσεις μεταξύ των αντικειμένων, όπου απαιτείται αναστολή άλλων ειδών σχέσης μεταξύ των αντικειμένων και στις οποίες οι μεγαλύτεροι ηλικιακά συμμετέχοντες είχαν μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης (όπως καταγράφεται από την διάρκεια των οφθαλμικών εστιάσεων). Ο επιπλέον χρόνος που χρειάστηκαν δεν ήταν αποτέλεσμα ανταλλαγής ταχύτητας-ακρίβειας, αλλά καταδεικνύει τις επιπτώσεις της ηλικίας στην αναστολή μη σχετικών με το έργο πηγών σχέσης μεταξύ των αντικειμένων.