Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η Ευρωπαΐκή ένωση. Οικονομική πολιτική, μέτρα παρέμβασης και επιπτώσεις

Καραμηνά, Κυζούλλα (2021-06)

Thesis

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, να αξιολογηθούν τα Μνημόνια Συνεργασίας που αιτήθηκε και υπέγραψε η Ελλάδα καθώς και να εξεταστούν οι συνέπειες και οι επιπτώσεις τους για την ελληνική οικονομία. Μετά το πέρας της διατριβής θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία τόσο των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και γιατί κατά κύριο λόγο αυτά θεωρούνται αποτυχημένα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η οικονομική πολιτική της Ένωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης, η αντιμετώπιση της καθώς και τα μέτρα παρέμβασης που πάρθηκαν για αυτή. Γίνεται επίσης αναφορά στην συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα Μνημόνια Συνεργασίας. Ο κύριος στόχος των Μνημονίων Συνεργασίας ήταν η ενίσχυση της βιωσιμότητας των ελληνικών δημόσιων οικονομικών και η ταυτόχρονη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω πολιτικών που θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και μέσω της ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου. Μεσοπρόθεσμα, ο κύριος στόχος των Μνημονίων Συνεργασίας αφορούσε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κάτι όμως που σχετίζονταν παράλληλα με μια μεγάλη εσωτερική υποτίμηση. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε και θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις των Μνημονίων Συνεργασίας, ενώ τέλος, θα εξάγουμε τα συμπεράσματα και της προτάσεις πολιτικής. Όπως θα δούμε, οι πολιτικές λιτότητας που εισήχθησαν στην Ελλάδα μέσω των Μνημονίων Συνεργασίας, άφησαν μια διαρκή κληρονομιά με τη μορφή χαμηλών ποσοστών απασχόλησης, διαρροής μεγάλου μέρους του πνευματικού και κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας, η οποία συνδυάστηκε παράλληλα με τη μέση γήρανση του πληθυσμού, επηρεάζοντας αρνητικά το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας.