Ψηφιακοί Νομάδες: Κριτήρια Επιλογής Προορισμού ως Βάση Προσωρινής Κατοικίας

Χατζημιχάλη, Ελευθερία (2022-01)

COVID-19 pandemic has set light to a new way of life, digital nomadism. The present study comes to fill the gap regarding the criteria taken into account by digital nomads for the choice of destination as a base of temporary residence. Using the netnographic analysis, the study findings reveal that cost of living, visa policy, stable internet connection and destination lifestyle are the factors that most influence digital nomads. Finally, the needs of digital nomads are categorized according to the Maslow Pyramid and actions to tourism practitioners that seek to attract digital nomads are discussed.

Thesis

Η επέλαση της πανδημίας COVID-19 ανέδειξε ένας νέο τρόπο ζωής τον ψηφιακό νομαδισμό. Η παρούσα μελέτη έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη οι ψηφιακοί νομάδες για την επιλογής προορισμού ως βάση προσωρινής κατοικίας. Χρησιμοποιώντας τη δικτυογραφική ανάλυση, τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν ότι το κόστος ζωής, η πολιτική της βίζας, η σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο και ο τρόπος ζωής του προορισμού είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τους ψηφιακούς νομάδες. Τέλος, παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες οι ανάγκες των ψηφιακών νομάδων σύμφωνα με την Πυραμίδα του Maslow και προτείνονται τρόποι προσέλκυσης των ψηφιακών νομάδων στους επαγγελματίες του τουρισμού.