Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας

Καραμήτρος, Αθανάσιος ; Papademetriou, Christos (2022)

Thesis

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί μια επιστήμη η οποία αναγνωρίζει το γεγονός ότι η πορεία και η επιτυχία μιας επιχείρησης συνδέονται άμεσα με την απόδοση του προσωπικού της και για αυτό έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Βασικό εργαλείο ελέγχου της απόδοσης αποτελεί η αξιολόγηση της απόδοσης, η οποία αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο κάθε εργαζόμενος συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η Πολεμική Αεροπορία, στην οποία η συνεχής αξιολόγηση δύναται να συμβάλει στην άρτια λειτουργία και στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής της. Η παρούσα Διπλωματική Διατριβή αποσκοπεί στη μελέτη και ανάλυση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας. Η έννοια της θα εξετασθεί σε όλο της το φάσμα, προκειμένου να εντοπισθεί ο τρόπος αξιολόγησης των ανωτέρω στελεχών και να προσδιοριστούν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και οι αδυναμίες του συστήματος που εφαρμόζεται. Παράλληλα, μέσα από μία ποσοτική έρευνα θα προσδιοριστεί η στάση των Αξιωματικών για το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, στην αρχή της εργασίας, θα υπάρξει μία θεωρητική ανάλυση της επιστήμης της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και των λειτουργιών που τελούνται σε μια επιχείρηση. Στη συνέχεια, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναπτύσσεται η έννοια της αξιολόγησης ως εργαλείο της Διοίκησης της Απόδοσης, γίνονται αναφορές σε ιστορικά δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης, με τις ενδεχόμενες χρήσεις της αλλά και με το τι επιτυγχάνεται μέσω αυτής και των μεθόδων της. Ταυτόχρονα, θα εστιάσουμε στο ισχύον σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται στη Πολεμική Αεροπορία, τονίζοντας την αναγκαιότητα της αξιολόγησης και προσεγγίζοντας τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο και το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται. Στη συνέχεια, ακολουθεί το ερευνητικό κομμάτι της παρούσας διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει μια ποσοτική έρευνα που θα διενεργηθεί στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται. Τα δεδομένα της εν λόγω μελέτης θα αντληθούν με τη χρήση ερωτηματολογίου στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ορισμένα στελέχη και θα αναλυθούν με το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ένα μικρό ποσοστό ικανοποίησης από τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία για πολλά στελέχη χαρακτηρίζεται τυπική και παρωχημένη, χωρίς καμία ουσιώδη συνεισφορά στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας, ο συγγραφέας παραθέτει προτάσεις που θα βελτιώσουν το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο δεν πρέπει να αποτελεί πλέον μία τυπική, άκαμπτη διαδικασία, αποκομμένη από την ευρύτερη λειτουργία και εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντιθέτως, οφείλει να αναβαθμιστεί και να μετατραπεί σε μία ακριβή, αντικειμενική και ποιοτική διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει σε μια αλλαγή στη κουλτούρα που χαρακτηρίζει το σύστημα αξιών της Πολεμικής Αεροπορίας.