Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα

Καραούλης, Γεώργιος (2022-01)

Thesis

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Στόχοι της έρευνας είναι να καταγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται στον ελληνικό δημόσιο τομέα, να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της και να αναδειχθεί ο ρόλος της στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας, προκειμένου να αποτυπωθεί η σημασία της αξιολόγησης στην αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων οργανισμών. Μία άρτια δομημένη, αντικειμενική και αποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού αποτελεί επιθυμία των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και συμβάλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες.