Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) για την εταιρεία μορφής τεχνοβλαστού (spin off) Act4energy που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής βιοαερίου και ενέργειας.

Λύτρα, Βασιλική (2022-02)

Thesis

Ο τομέας της ενέργειας αφορά μια κατηγορία επιχειρήσεων που δρουν στον κλάδο της παραγωγής και της προμήθειας ενέργειας. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να μένουν ενημερωμένες όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, να βελτιώνουν την απόδοση τους καθώς επίσης και για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές πολιτικές. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οφείλεται αφενός στην κρίση που υπάρχει στα ορυκτά καύσιμα και αφετέρου στη ρύπανση που προκαλείται στο περιβάλλον με τη χρησιμοποίηση των ορυκτών καυσίμων. Περαιτέρω, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προωθούνται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα θέτοντας δεσμευτικούς στόχους, που αφορούν στην προέλευση της κατανάλωσης ενέργειας. Το βιοαέριο είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβατικές πηγές ενέργειας οι οποίες προκαλούν οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και ταυτόχρονα τείνουν προς εξάντληση. Σχηματίζεται κατά την αναερόβια χώνευση (μικροβιακή αποσύνθεση οργανικού υλικού) απουσία αέρα. Η τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο για την επεξεργασία αποβλήτων και την παραγωγή βιοαερίου. Στην Ελλάδα, η εμπειρία και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία είναι περιορισμένες και υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και βελτιστοποίησης. Έρευνα η οποία πραγματοποιείται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικού φορείς είναι υψηλού επιπέδου, αλλά πολλές φορές μένει σε εργαστηριακό ή πιλοτικό επίπεδο. Το δυναμικό της Ελλάδας σε αγροτοβιομηχανικά απόβλητα είναι υψηλό και ευνοεί την προώθηση και ανάπτυξη αντίστοιχων τεχνολογιών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων είναι μικρές και μεσαίες και απαιτούν τεχνολογικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η παρούσα διατριβή εξετάζει εταιρεία μορφής τεχνοβλαστού που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής βιοαερίου και ενέργειας, παρέχοντας υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στη βιομηχανική και περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, με εξειδίκευση στην επεξεργασία αποβλήτων και την παραγωγή ενέργειας μέσω της παραγωγής βιοαερίου. Αναφέρονται στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και πραγματοποιείται ανάλυση SWOT, ανάλυση PESTEL και επιπλέον εξετάζεται ο ανταγωνισμός όπως περιγράφεται από τον Porter. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις εταιρείες τεχνοβλαστούς. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του επιχειρηματικού της σχεδίου, να εξεταστεί η βιωσιμότητα της και να οριστούν μελλοντικοί στόχοι για την πορεία της από εδώ και έπειτα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, από πρόσωπα που εργάζονται στην εταιρεία καθώς επίσης και από συνεργαζόμενες εταιρείες - πελάτες. Από την έρευνα προέκυψε ότι, η μορφή της εταιρείας ως τεχνοβλαστός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, είναι ένας παράγοντας που προσδίδει κύρος. Συνεπώς θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί μελλοντικά, κατά πόσο η δημιουργία μιας εταιρείας τεχνοβλαστού υποστηρίζεται σήμερα από τα ελληνικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, πόσο ωφελούνται αμφότερες πλευρές από αυτό, πόσο επηρεάζουν από την πλευρά τους οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες αλλά και ποια είναι η εξέλιξη των εταιρειών τεχνοβλαστών στο χρόνο.