Στρατηγικές προώθησης εταιρειών καλλυντικών σε κοινωνικά δίκτυα και ο αντίκτυπος τους στο γυναικείο φύλο

Ντουφεξή, Φωτεινή (2022-01)

Thesis

Η βιομηχανία καλλυντικών προϊόντων καλείται να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς δημιουργούνται συνεχώς νέες εταιρείες με καινοτόμα προϊόντα και ακόμα πιο αποτελεσματικές μεθόδους προώθησης. Προκειμένου η κάθε επιχείρηση να συνεχίζει να είναι ανταγωνιστική, οφείλει να προσαρμόζεται στις συνθήκες τις οποίες ορίζει η κάθε εποχή. Στη σημερινή εποχή, την εποχή της ψηφιοποίησης, η παρουσία των εταιρειών στο διαδίκτυο κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να δημιουργείται επαφή με τον υποψήφιο καταναλωτή, αλλά και να διαμορφώνονται προωθήσεις οι οποίες να έχουν απήχηση και να μπορούν να προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται η προσπάθεια να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της διαδικτυακής παρουσίας για τις επιχειρήσεις, να παρουσιαστούν τρόποι προώθησης των προϊόντων στα κοινωνικά δίκτυα και να οριστούν τα κατάλληλα διαφημιστικά εργαλεία για τις εταιρείες καλλυντικών προϊόντων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το καταναλωτικό κοινό. Παρουσιάζεται βιβλιογραφική έρευνα που αφορά τις ιδανικότερες στρατηγικές προώθησης καλλυντικών προϊόντων από την πλευρά των επιχειρήσεων, και διεξάγεται ποσοτική έρευνα από τη μεριά του καταναλωτικού κοινού, στο πώς λαμβάνει τα μηνύματα τα οποία περνούν μέσω των διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα και εάν αυτά φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω αποτελεί και τον βασικό στόχο της έρευνας. Τη διεξαγωγή δηλαδή της μεθόδου προώθησης η οποία προσφέρει ευχάριστα συναισθήματα και αυτοπεποίθηση στο καταναλωτικό κοινό παρακινώντας το στην αγοραστική απόφαση. Αναλύονται οι τρόποι μέσω των οποίων μπορεί μια επιχείρηση να διαφημιστεί μέσω social media και ειδικότερα οι εξατομικευμένοι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρείες καλλυντικών καθώς και επιτυχημένες στρατηγικές γνωστών brand ομορφιάς. Επίσης παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το καταναλωτικό κοινό και προτάσσονται ενέργειες ώστε να διαμορφωθεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον που θα προσφέρει θετικά συναισθήματα στα μέλη των κοινωνικών δικτύων. Τέλος πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα μέσω της χρήσης ενός ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από 210 γυναίκες και αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, την ανταπόκριση σε μεθόδους προώθησης στα κοινωνικά δίκτυα καθώς και στην ψυχολογία του δείγματος, όπως αυτή προκύπτει από την χρήση τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονη ενασχόληση του γυναικείου φύλου με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανταπόκριση σε κάποιες από τις μεθόδους προώθησης και σε ορισμένες περιπτώσεις πτώση της ψυχολογίας λόγω αυξημένης χρήσης τους.