Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων κατά την περίοδο του Covid-19 και οι σύγχρονες μέθοδοι αντίληψης της

Ακριβοπούλου, Γεωργία (2022-01)

Thesis

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η συμπεριφορά και στάση των Ελλήνων καταναλωτών στη διάρκεια του Covid-19 και θα ερευνηθούν διάφορες νέες μέθοδοι αντίληψης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν τα γνωρίσματα αυτής της συμπεριφοράς, οι λόγοι που την διαφοροποιούν καθώς και τα κίνητρα και οι ενέργειες του καταναλωτή. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση για την κατανάλωση στον 21ο αιώνα, οι τρόποι λήψης αποφάσεων των καταναλωτών καθώς και οι συνέπειες στις καταναλωτικές συνήθειες των ατόμων από τον Covid-19. Προχωρώντας, θα πραγματοποιηθεί γνωριμία με το νευρομάρκετινγκ και θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις αυτού στις διαδικασίες επιλογής των αγαθών και των υπηρεσιών εκ μέρους των καταναλωτών. Μέσω επιστημονικών άρθρων και ερευνών θα γίνει μια προσπάθεια να αποδειχθεί η σπουδαιότητα αυτών των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στην στάση και στις αγοραστικές προτιμήσεις του καταναλωτή. Όσο αφορά την μεθοδολογία της έρευνας, υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορίες μέσω ενός ερωτηματολογίου. Απώτερος στόχος είναι ο προσδιορισμός και η αποκάλυψη βαθύτερων εννοιών που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Επιπλέον η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 105 ατόμων και οι ερωτήσεις που τέθηκαν, συνέβαλαν στο να διερευνηθούν οι αγοραστικές συνήθειες αλλά και οι απόψεις των καταναλωτών αναφορικά με την απόκτηση προϊόντων στη διάρκεια της πανδημίας. Ακόμη, συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία τα οποία περιελάμβαναν ανεξάρτητες πληθυσμιακές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα και το μηνιαίο εισόδημα. Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, εκτελέστηκε στο διαδίκτυο και καταρτιζόταν από ενήλικες. Εφαρμόστηκε η κλίμακα likert 5ου βαθμού και η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο στατιστικό πακέτο SPSS.