Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, η σημασία του branding

Αγγελόπουλος, Αθανάσιος (2022)

Thesis

Το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον έχει αλλάξει τον τρόπο που οι μάρκες αναπτύσσονται και προωθούνται. Οι καταναλωτές πλέον γνωρίζουν τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να συλλέγουν πληροφορίες και να δημιουργούν τις «ομάδες στόχους» στις οποίες επιθυμούν να απευθυνθούν. Μάλιστα, οι καταναλωτές έχουν τη συνεχή αίσθηση ότι «τους παρακολουθούν». Συνεπώς, τείνουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις μάρκες και οι αρμόδιοι του μάρκετινγκ χρειάζεται να βρίσκουν τρόπους να «ξαναχτίσουν» την εμπιστοσύνη αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η διερεύνηση της σημασίας του branding στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού αναπτύχθηκαν οι εξής επιμέρους στόχοι: - Η διερεύνηση των τρόπων ανάπτυξης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ μάρκας - καταναλωτών - Η διερεύνηση των αλλαγών στη σχέση μάρκας – καταναλωτών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον - Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σχέση μάρκας – καταναλωτών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον - Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στη μάρκα, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον - Η διερεύνηση των τρόπων που μπορούν οι επιχειρήσεις, μέσω του branding, να επηρεάσουν και να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον - Το πώς εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν τις πωλήσεις - Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει διεθνοποίηση και επέκταση σε ξένες αγορές - Ο τρόπος τελικά με τον οποίο μέσω του branding μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της.